Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas, (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos, darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Pranešimus apie pažeidimus viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje (toliau – CPVA) gali pateikti esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, susiję su CPVA sutartiniais santykiais.

CPVA direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Informacijos apie pažeidimus CPVA teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas, kuris nustato informacijos apie CPVA galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo CPVA tvarką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą.

Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimų ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Įstatymu. Tai nurodyti būtina, nes asmuo tokiu būdu išreikš aiškią ir nedviprasmišką poziciją dėl jo pranešimo nagrinėjimo teisinio pagrindo taikymo ir galimybės suteikti jam pranešėjo statusą bei taikyti Įstatyme įtvirtintą apsaugą.

Jeigu asmuo neatliks minėtų veiksmų, tai jo pranešimas bus nagrinėjamas bendra tvarka ir nebus sprendžiamas klausimas dėl Įstatyme įtvirtintos apsaugos garantijos taikymo.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti CPVA vienu iš šių būdų:

CPVA kompetentingo subjekto funkciją vykdo strategijos ir veiklos priežiūros skyrius:

Erika Patupytė
Erika Patupytė
Vyresnioji teisininkė

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia melagingą informaciją.

Jei asmuo, pateikęs CPVA informaciją apie pažeidimą, negavo atsakymo arba CPVA nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos, jis, vadovaudamasis Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisę tiesiogiai kreiptis į kompetentingą instituciją – Lietuvos Respublikos prokuratūrą ir jai pateikti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.