Konsultavimas dėl VPSP projekto privataus subjekto atrankos vykdymo ir sutarties įgyvendinimo

CPVA Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centras

Esame vieta, kur galite gauti visą jums aktualią informaciją, konsultacijas ir mokymus apie viešojo ir privataus sektorių partnerystę (VPSP).

Kokias veiklas vykdome?

Čia susibūrusi ekspertų komanda rengia metodinius ir standartinius dokumentus bei teikia konsultacijas VPSP projektų konsolidavimo, rengimo ir įgyvendinimo klausimais, taip pat vertina VPSP taikymą jau parengtiems VPSP projektams, privataus subjekto atrankos dokumentus, VPSP sutarčių projektus.

Naudodami sukauptą patirtį ir žinias, atliekame vertinimus, rengiame pasiūlymus dėl VPSP reglamentavimo ir efektyvaus taikymo, dalyvaujame valstybės iniciatyvose ir reformose, skirtose šiam tikslui.

Kokias paslaugas teikiame?

Rengiame teisės aktus ir metodinius dokumentus, skirtus valstybės ar savivaldybių institucijoms bei jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims, kure strateginio valdymo dokumentuose ir (ar) investicijų projekte yra nusimatę taikyti VPSP: VPSP projektų dokumentų rengimui, VPSP taikymo vertinimui, pasirengimui privataus subjekto atrankai, atrankos vykdymui ir partnerystės sutarties vykdymo priežiūrai.

Rengiame studijas, analizes bei pasiūlymus, skirtus VPSP aplinkai gerinti, VPSP projektų rengimo kaštų ir rengimo trukmės mažinimui, VPSP taikymo efektyvumo didinimui.

Konsultuojame viešąjį ir privatų sektorius dėl VPSP kompetencijos centro parengtų teisės aktų, metodinių ir standartinių dokumentų taikymo praktikoje, VPSP projektų konsolidavimo, taip pat teikiame pagalbą valstybės ir savivaldybės institucijoms, vertinančioms bei kontroliuojančioms VPSP projektų įgyvendinimą, bei priimančioms sprendimus dėl jų įgyvendinimo (Valstybės kontrolei, Viešųjų pirkimų tarnybai, savivaldybių kontrolieriams, teismams ir kt.).

Dalyvaujame privačių subjektų atrankose ekspertų teisėmis arba pagal valstybės ar savivaldybės institucijos įgaliojimą vykdome privataus subjekto atrankos procedūras. Šią veiklą vykdome atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius bei iš anksto pasirašius su valstybės ar savivaldybės institucija bendradarbiavimo sutartį.  Iki šiol esame teikę ekspertinę paslaugą 33-uose VPSP projektuose. 

Mokome. Nuolat atnaujiname mokymų medžiagas VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo temomis, kurie yra skelbiami viešai. Taip pat vedame individualius mokymus pagal konkrečios valstybės ar savivaldybių institucijos poreikį. Nuo 2010 m. apmokėme apie 1500 žmonių. 

Kaupiame ir skleidžiame patirtį: esame sukaupę daug kitų šalių VPSP projektų, strategijų ir studijų pavyzdžių ir jais dalinamės, bendradarbiaujame su Europos Investicijų Banko  VPSP kompetencijos centru,  esame Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės ir infrastruktūros vyresniųjų pareigūnų tinklo nariai, dalyvaujame Jungtinių Tautų  Europos ekonomikos komisijos Inovacijų, konkurencingumo ir viešojo ir privataus sektorių partnerystės komiteto bei VPSP darbo grupės koordinavimo biuro veikloje. 

Dalyvaujame tarptautiniuose projektuose teikdami konsultacinę ekspertinę pagalbą kitoms šalims: teikėme Dvynių pagalbą Kroatijai VPSP sistemai stiprinti, Dvynių pagalbą (kartu su LR Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija) Kroatijai nacionalinei strateginio planavimo sistemai sukurti, TAIEX pagalbą Baltarusijos Ekonomikos ministerijai VPSP gebėjimams stiprinti.

Renkame, kaupiame, sisteminame informaciją apie rengiamus ir įgyvendinamus VPSP projektus Lietuvoje ir kitose valstybėse. Rengiame VPSP aktualijas ir apžvalgas.  

Daugiau informacijos ieškokite svetainėje ppplietuva.lt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.