Europos infrastruktūros tinklų priemonė 2014-2020 m.

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra svarbiausias Europos Sąjungos finansinės paramos teikimo transeuropiniams tinklams instrumentas, sukurtas siekiant remti transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūros sektorių bendro intereso projektus ir išnaudoti galimą tų sektorių sinergiją.

EITP finansavimo teikimo sąlygos, metodai ir procedūros nustatyti 2013 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Šiuo reglamentu taip pat nustatomas 33 mlrd. eurų EITP įgyvendinimo finansinis paketas 2014–2020 m. bei jo paskirstymas.

Energetikos sektoriui skirta beveik 5 mlrd. eurų, kurie skirti Europos energetikos infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti, tarpvalstybiniams tinklams sujungti ir valstybių narių energetinei izoliacijai pašalinti. Projektais taip pat siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą, sudaryti sąlygas integruoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir parengti tinklus tolesniam energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui po 2020 m.

Transporto sektoriui skirta 24,2 mlrd. eurų, kuriuos ketinama paskirstyti maždaug 900 bendro intereso projektų, skirtų šiuolaikiškos, gerai veikiančios, tarpusavyje sujungtos ir integruotos Europos transporto infrastruktūros kūrimui ir modernizavimui. Pagal šią priemonę transporto sektoriuje pirmenybė teikiama trūkstamoms tarpvalstybinėms transporto tinklo jungtims, ypač geležinkelių sektoriuje. EITP taip pat prisideda finansuojant Europos pridėtinę vertę turinčius ir didelę socialinę naudą teikiančius projektus.

Siekiama, kad iki 2020 m. Europa turėtų sparčiausią pasaulyje plačiajuostį ryšį, grindžiamą pažangiausiomis technologijomis. Telekomunikacijų infrastruktūra vis labiau grindžiama internetu, o plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūra skatina naudojimąsi skaitmeninėmis paslaugomis įvairiose visuomenės veiklos srityse. Sparti interneto prieiga ir skaitmeninių paslaugų prieinamumas yra ypač svarbūs ekonomikos augimui, todėl Telekomunikacijų sektoriaus projektams skirta 1,05 mldr. eurų.

Paramos gavėjai

Subjektais, galinčiais teikti EITP projekto paraišką gauti EITP finansinę paramą transporto sektoriuje gali būti:

  • geležinkelių transporto projektų – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, Lietuvos transporto saugos administracija;
  • vandens transporto projektų – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Lietuvos transporto saugos administracija;
  • kelių transporto projektų – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracija;
  • oro transporto projektų – VĮ Lietuvos oro uostai, VĮ „Oro navigacija", Lietuvos transporto saugos administracija;
  • kiti Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 9 straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkantys subjektai.

Telekomunikacijų sektoriaus paraiškos teikėjais gali būti Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 9 straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkantys subjektai, kurių teikiamas EITP projektų paraiškas patvirtins Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri yra koordinuojančioji institucija.

Energetikos sektoriaus paraiškos teikėjais gali būti Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 9 straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkantys subjektai, kurių teikiamas EITP projektų paraiškas patvirtins Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, kuri yra koordinuojančioji institucija.

Aktuali informacija apie kvietimus teikti paraiškas
Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie projektus, kurių įgyvendinime dalyvavo/dalyvauja Lietuva:

Daugiau informacijos apie EITP galite rasti Europos Komisijos puslapyje, taip pat LR Susisiekimo ministerijos puslapyje ir LR Energetikos ministerijos puslapyje.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.