Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) prisideda prie tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo politikos, įgyvendindama projektus, kuriais siekiama užtikrinti taiką, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp šalių bei integruoti šalis partneres į pasaulio ekonomiką.

CPVA įsitraukimo į tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklą pradžia galima laikyti 1999 metus. Nuo 1999 m. iki 2009 m., Lietuvai būnant Europos Sąjungos (ES) paramos gavėja, agentūra vykdė ES Dvynių programos Lietuvoje administratoriaus funkcijas.

Lietuvai tapus ES valstybe nare, CPVA tęsia tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo veiklą ne tik Dvynių, ber ir kitų programų formatu perduodama Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų eurointegracijos patirtį bei kitas sukauptas ekspertines žinias šalims partnerėms, kurios vykdo tvaraus vystymosi reformas.

Nuo 2018 m. CPVA įgyvendina ES finansuojamas tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programas netiesioginio valdymo būdu (angl. indirect management), t. y. valdo Europos Komisijos (EK) deleguotas programas / įgyvendina ES biudžetą (įskaitant sutarčių sudarymą ir administravimą) partnerėse šalyse, prisiimdama atsakomybę už programos įgyvendinimą (rezultatų pasiekimą, tinkamą biudžeto panaudojimą, kt.).

Teisę įgyvendinti netiesioginio valdymo programas CPVA suteikia EK akreditacija – ex ante ramsčiais grindžiamas vertinimas (angl. Pillar Assessment).

CPVA kompetencijos

Užsienio partneriai kaip CPVA kompetencijos įrodymą vertina 2004 m. Europos Komisijos mūsų agentūrai suteiktą EDIS – Išplėstinės decentralizuotos įgyvendinimo sistemos – akreditaciją ir teisę savarankiškai įgyvendinti bei prižiūrėti PHARE ir Pereinamojo laikotarpio priemonės projektus.

2009 metais EK, pirmą kartą atlikusi CPVA veiklos atitikties EK standartams vertinimą (angl. Pillar Assessment), suteikė teisę agentūrai įgyvendinti netiesioginio valdymo ES programas ir projektus. Paskutinis EK teigiamas agentūros vertinimas dėl EK standartų buvo gautas 2022 m. Audito metu buvo vertinama organizacijos vidaus kontrolė, apskaita, finansavimo skyrimo procesas, asmens duomenų apsauga ir kitos sritys. Kitaip tariant, tai organizacijos vidaus sistemos, taikomų taisyklių ir procedūrų įvertinimas, kuris, pasikeitus EK reikalavimams, buvo atliekamas pagal 8 kriterijus iš 9 galimų. Baltijos šalyse buvome pirmieji gavę tokią EK akreditaciją, kuri mus prilygina tokioms garsioms tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūroms kaip GIZ (Vokietija), SIDA (Švedija), FIIAPP (Ispanija), Expertise France (Prancūzija) ir kt. Akreditacija atvėrė duris ne tik į Europos vystomojo bendradarbiavimo praktikų tinklą (angl. Practitioners Network for European Development Cooperation), bet ir suteikė CPVA galimybę kartu su GIZ šiam tinklui pirmininkauti 2021–2022 m.

Veiklos sritys

Dvynių projektai
ES valstybių narių institucijos kartu su ES šalių partnerių institucijomis įgyvendina ES finansuojamus projektus, skirtus viešojo administravimo gebėjimų stiprinimui ir gerosios ES patirties perdavimui.
Netiesioginio valdymo projektai
EK deleguoja ES finansuojamų tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo programų ir projektų įgyvendinimą EK akreditaciją turinčioms ES šalių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms. CPVA, kaip ES valstybės narės tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo agentūra, taip pat turi šią akreditaciją ir įgyvendina ES netiesioginio valdymo programas ir projektus.
Dotacijos
Dotacijos (angl. grants) – tai tiesioginės finansinės išmokos iš ES biudžeto, skiriamos trečiosioms šalims gavėjoms (dažniausiai ne pelno organizacijoms), vykdančioms veiklą, kuria prisidedama prie ES politikos. CPVA pradėjo aktyviau dalyvauti ES dotacijų projektų konkursuose ir šią veiklą plėtos toliau.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.