Korupcijos ir sukčiavimo prevencija

Skaidrumas

Viena iš pagrindinių viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) vertybių – skaidrumas. Mes veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais, stengiamės, kad mūsų klientai ir partneriai bendraudami su mumis laikytųsi tokių pat principų. Deklaruojame šiuos principus viešai, kad visi kartu išvengtume dviprasmiškų situacijų, sumažintume galimas korupcijos ar sukčiavimo atsiradimo prielaidas. Siekiame, kad ir CPVA darbuotojai, ir klientai, ir partneriai priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais.

CPVA darbuotojų elgesys su dovanomis. Mes vertiname bendradarbiavimą su mūsų klientais bei partneriais, tad geriausia dovana už kartu pasiektus tikslus yra padėka, pasakyta žodžiu ar parašyta raštu. Gerbiame tradicijas, todėl dovanas pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas, taip pat mūsų klientus reprezentuojančias ir jų istorijas pasakojančias dovanas priimame ir teikiame patys – visas CPVA darbuotojams įteiktas dovanas registruojame.

Pranešti apie CPVA darbuotojų galimai korupcinio pobūdžio veiklas, netinkamą pareigų atlikimą, aplaidumą, CPVA vykdomų viešųjų pirkimų pažeidimus galite lietuvių arba anglų kalbomis šiais būdais:

 • pateikiant pasirašytą skundą ar pranešimą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
  Adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius,
  bendruoju elektroniniu paštu arba elektroniniu paštu ;
 • pateikiant skundą ar pranešimą atvykus adresu:
  S. Konarskio g. 13, Vilnius
  (skundus ir pranešimus CPVA adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius, galite pateikti kiekvieną darbo dieną I-IV 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 17.00, V 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45);
 • pateikiant anoniminį skundą ar pranešimą, kuriame nenurodomas vardas, pavardė elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys:
  CPVA korupcijos pranešimų anoniminėje dėžutėje, esančioje adresu:
  S. Konarskio g. 13, Vilnius,
  elektroniniu paštu ,
  telefonu ,
  arba pasirenkant atitinkamą temą atsiliepimai.

Pranešti apie galimai neteisėtą elementą turinčias veiklas – apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus ar neskaidrius Europos Sąjungos lėšų panaudojimo ar administravimo atvejus – galite CPVA bendruoju elektroniniu paštu lietuvių arba anglų kalbomis pateikiant pasirašytą skundą ar pranešimą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Skundo ar pranešimo tekstas (korupcinio pobūdžio galimo pažeidimo padarymo vieta, laikas, būdas ir kitos aplinkybės. Apie kokį korupcinio pobūdžio pažeidimą pranešate? Kas padarė korupcinio pobūdžio pažeidimą?)

Gavusi skundą ar pranešimą, CPVA įvertina jame pateiktą informaciją, atlieka tyrimą ir informuoja pranešimą teikusį asmenį apie tyrimo rezultatus bei, prireikus, apie priemones, kurių imtasi, siekiant mažinti korupcijos ar sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

Pateikus anoniminį skundą ar pranešimą CPVA negalės informuoti pranešimą teikusio asmens apie tyrimo rezultatus.

CPVA darbuotojai užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie pažeidimus neanonimiškai pranešusių asmenų duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

Apie įtariamus korupcijos ir sukčiavimo atvejus taip pat galite pranešti

Arba raštu European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF), 1049 Brussels, Belgium.

Konfidencialumo užtikrinimas

Jei pranešėjas, informuodamas apie galimai neskaidrią veiklą pateikia savo asmens duomenis, šių duomenų konfidencialumą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims užtikrina už korupcijos prevenciją atsakingas CPVA darbuotojas:

Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje

Erika Patupytė
Erika Patupytė
Vyresnioji teisininkė

Asmuo, atsakingas už sukčiavimo prevenciją

Dokumentai
Korupcinio pobūdžio nusikaltimai

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 23 straipsniu, viešojo sektoriaus subjektai savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.

Viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje:

 • 2021 m. nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.
 • 2022 m. nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.
 • 2023 m. nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.
Viešieji ir privatūs interesai

Viešųjų ir privačių interesų derinimą viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje (toliau–CPVA) reglamentuoja Nešališkumo užtikrinimo, nepriekaištingos reputacijos ir privačių interesų deklaravimo procedūra, patvirtinta CPVA direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 2009/8-68.

CPVA direktoriaus 2021-06-18 įsakymu Nr. 2021/8-172 „Dėl privačių interesų deklaravimo“ nustatyta, kad deklaruoti privačius interesus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą ir Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 privalo visi CPVA darbuotojai, išskyrus CPVA darbuotojus, kurie vykdo mokymo ir (arba) konsultavimo funkcijas tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektuose bei, kurie vykdo mokymo, konsultavimo, metodinių dokumentų rengimo ir kitas funkcijas, susijusias su CPVA vidaus darbo organizavimo reikmėmis.

Dovanų ar paslaugų priėmimą ir teikimą CPVA reglamentuoja Elgesio su dovanomis gairės, patvirtintos CPVA direktoriaus 2023 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 2023/8-14 redakcija.

CPVA darbuotojams draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su darbuotojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, vykdomomis funkcijomis. Šis apribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su darbuotojo pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.

CPVA darbuotojai turi vengti bet kokio galimo interesų konflikto ar jo regimybės, su kuria jie galėtų susidurti priimdami arba teikdami dovaną, o CPVA vadovai privalo savo elgesiu rodyti pavyzdį darbuotojams. Jeigu dovanų dovanojimas sukelia interesų konfliktą arba jo regimybę, tokios dovanos visais atvejais privaloma atsisakyti.

Gautos dovanos / kvietimai registruojami CPVA dovanų / kvietimų registre.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.