Ignalinos programa 2021–2027 m.

Ignalinos programa yra daugiametė ES finansinės paramos programa skirta saugiam Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui. Programos tikslas – padėti Lietuvai įgyvendinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimą, ypatingą dėmesį skiriant su tuo susijusių saugos iššūkių valdymui, kartu kuriant žinias apie branduolinės energijos eksploatavimo nutraukimo procesą, ir iš eksploatavimo nutraukimo veiklos susidarančių radioaktyviųjų atliekų tvarkymui.

Programą Lietuvoje koordinuoja LR energetikos ministerija. Centrinei projektų valdymo agentūrai patikėtas vaidmuo – Europos Komisijos vardu vykdyti Ignalinos programos dotacijų paraiškų rengimo, dotacijų sutarčių sudarymo priežiūrą, viešųjų pirkimų priežiūrą, stebėsenos užtikrinimą, ES finansinės paramos administravimą.

Pagal Įnašo sutartį tarp Centrinės projekto valdymo agentūros ir Europos Komisijos dėl 2021-2027 m. Ignalinos programos įgyvendinimo EK įsipareigojo skirti iki 180,2 mln. eurų paramos iš 2021-2023 m. ES biudžeto CPVA administruojamiems eksploatavimo nutraukimo projektams. Vėlesniais finansinio laikotarpio metais parama bus skiriama kasmet pasirašant Įnašo sutarties pakeitimą.

Iki šiol Europos Komisija Ignalinos programai skyrė 1 018 mln. eurų 2007-2013 m. ir 2014-2020 m. finansiniais laikotarpiais. ES lėšomis mokami IAE personalo, užtikrinančio saugų reaktorių blokų išlaikymą bei vykdančių eksploatavimo nutraukimo darbus, atlyginimai, kompensuojamos eksploatacinės išlaidos, statomos saugyklos ir kita reikalinga infrastruktūra, teikiama techninė-konsultacinė parama.

Paramos gavėjai

Galutinis Eksploatavimo nutraukimo programos paramos rezultatų gavėjas yra Lietuvos Respublika. Eksploatavimo nutraukimą įgyvendinančiai VĮ Ignalinos atominei elektrinei kompensuojamos patirtos išlaidos; Kiti paramos gavėjai: Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija. Programos lėšomis apmokamos jos administravimo išlaidos.

Finansuojamos sritys
Personalas

IAE personalo veiklos, skirtos saugiam reaktorių blokų išlaikymui ir eksploatavimo nutraukimui (atlyginimai).

Eksploatacinės išlaidos

IAE eksploatacinės išlaidos, susijusios su sustabdytų blokų išlaikymu ir eksploatavimo nutraukimu (atsarginės dalys, eksploatacinės medžiagos ir pan.)

Specialūs projektai

Specialūs IAE eksploatavimo nutraukimo projektai (infrastruktūra, atliekų saugojimo įrenginiai ir pan.)

Techninė parama

Techninė parama (konsultacinės paslaugos) programos koordinatoriui ir eksploatavimo nutraukimo reguliavimo institucijoms.

Administravimas

Ignalinos programos administravimas (Nacionalinės agentūros veikla).

Dotacijos

Europos Sąjungos dotacijos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui ir susijusioms priemonėms remti:

ES skirtos dotacijos per Nacionalinę agentūrą (2023 06 01)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.