Kvietimas teikti paraiškas „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas ir naujo kibernetinio saugumo ugdymo turinio, skirto neformaliajam švietimui, kūrimas“ pagal 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“

Programa

Kibernetinio saugumo programa (2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos priemonė)

Finansavimo suma

Iki 1 440 000,00 Eur finansinės paramos lėšų, iš kurių:
- iki 720 000,00 Eur 1-osios krypties projektams įgyvendinti;
- iki 720 000,00 Eur 2-osios krypties projektams įgyvendinti.

Galioja iki

2024-08-30 23:59

Kvietimo numeris: CYBER-K01
Kvietimo tikslas
 1. Stiprinti kibernetinio saugumo sprendimų diegimą ir sklaidą, siekiant padidinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atsparumą kibernetinio saugumo srityje.
 2. Kurti ir stiprinti kibernetinio saugumo žinias bei jomis dalintis.
Kvietimo kryptys
 1. MVĮ kibernetiniam atsparumui didinti reikalingų kibernetinio saugumo produktų, procesų ir (ar) paslaugų įsigijimas ir diegimas MVĮ ryšių ir informacinės sistemos (RIS) infrastruktūroje (1-oji kryptis).
 2. Naujo kibernetinio saugumo ugdymo turinio, skirto neformaliajam švietimui, kūrimas ir kėlimas į rinkoje prieinamą skaitmeninę mokymo(si) priemonę (2-oji kryptis).
Remiamos veiklos

1-oji kryptis:

   1.1. Kibernetinio saugumo produkto (-ų), proceso (-ų) ir (ar) paslaugos (-ų) įsigijimas ir diegimas MVĮ RIS infrastruktūroje (privaloma veikla);
   1.2. Su kibernetinio saugumo žinių lygio kėlimu susijusių mokymų pareiškėjo darbuotojams vykdymas (galima veikla).

2-oji kryptis:

   1.1. Naujo kibernetinio saugumo ugdymo turinio, skirto neformaliajam švietimui, kūrimas ir įkėlimas į rinkoje prieinamą skaitmeninę mokymo(si) priemonę (privaloma veikla).

Tinkami pareiškėjai ir partneriai (partneriai galimi tik 2-ojoje kryptyje)
 1. Labai maža įmonė arba maža įmonė, arba vidutinė įmonė;
 2. Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, kurį kontroliuoja Europos Sąjungos (ES) valstybės narės arba ES valstybių narių piliečiai;
 3. Atitinka bendruosius projektų atrankos kriterijus, kurių sąrašas nustatytas Finansinės paramos trečiosioms šalims, teikiamos vadovaujantis 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/887, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas, administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-388, 1 priede.

2-osios krypties projekte gali dalyvauti bendradarbiaujanti (-čios) organizacija (-os):

 1. Rinkoje prieinamos skaitmeninės mokymo(si) priemonės, kurioje projekto įgyvendinimo metu bus kuriamas ir skelbiamas naujas kibernetinio saugumo ugdymo turinys, skirtas neformaliajam švietimui, autorius (-iai);
 2. Neformaliojo švietimo teikėjas (-ai).
Kvietimui skirtos lėšos

Iki 1 440 000,00 Eur finansinės paramos lėšų, iš kurių:

 • iki 720 000,00 Eur 1-osios krypties projektams įgyvendinti;
 • iki 720 000,00 Eur 2-osios krypties projektams įgyvendinti.

Jei vienoje kvietimo kryptyje prašoma skirti finansinės paramos lėšų suma yra didesnė nei šiai krypčiai skirta finansinės paramos lėšų suma, o kitoje kryptyje prašoma skirti finansinės paramos lėšų suma yra mažesnė nei šiai krypčiai skirta finansinės paramos lėšų suma, galimas finansinės paramos lėšų perskirstymas tarp kvietimo krypčių.

Mažiausia ir didžiausia finansinės paramos lėšų suma
 • Galima prašyti mažiausia finansinės paramos lėšų suma – 20 000,00 Eur.
 • Galima prašyti didžiausia finansinės paramos lėšų suma – 60 000,00 Eur.
Finansavimo intensyvumas
 • 1-ojoje kryptyje – iki 75 proc.
 • 2-ojoje kryptyje ­– 100 proc.
Finansavimo forma

De minimis pagalba

Projektų įgyvendinimo trukmė

9 mėnesiai nuo projekto įgyvendinimo pradžios, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškų pateikimo terminas

Iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. 23:59 val.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška pildoma ir teikiama lietuvių kalba elektronine forma, naudojantis paraiškų teikimo sistema Submittable. Jei nesate Submittable naudotojas, pirma turėsite užsiregistruoti (Sign Up).

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas www.cpva.ltwww.kam.lt, www.nksc.lt ir ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home.

Atrankos procesas

Paraiškų vertinimą organizuoja viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (administruojančioji institucija). Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

 1. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimas;
 2. Projekto naudos ir kokybės vertinimas.

Administruojančioji institucija, atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, turi teisę nuspręsti, kurį vertinimo etapą atlikti pirma arba atlikti šiuos abu vertinimus vienu metu.

Paraiškų vertinimo terminas – per 90 dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.  Galimas paraiškų vertinimo termino pratęsimas iki 30 dienų, kai kvietime gautų paraiškų skaičius yra didesnis nei 70.

Kontaktai

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius
Inga Lukoševičiūtė
Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus procesų vadovė
Irma Šopienė
Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus programos specialistė

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.