EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai 2014-2021 m.

Finansuojamos sritys

Sveikata

Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas – parama psichikos sveikatos stiprinimui ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei.

Šiai sričiai planuojama skirti 15 000 000 Eur.

Kultūra

Socialinės ir ekonominės plėtros stiprinamas per bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą:

  • skatinama plėtra ir atsinaujinimas vietos lygmeniu remiant kultūrinę, kūrybinę ir kultūros paveldo atgaivinimo veiklą, įtraukiant ir įgalinant vietos bendruomenes, užtikrinant socialinę įtrauktį, įvairių sektorių partnerystes;
  • valstybių donorių ir Lietuvos bendradarbiavimas kultūros srityje ir mainai.

Šiai sričiai planuojama skirti 7 000 000 Eur.

Programos pavadinimas
Kultūra
Kodas
LT04
Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos
EEE finansinio mechanizmo lėšos – 7 000 000 Eur Bendrojo finansavimo lėšos – 1 235 294 Eur
Programos sutarties pasirašymo data
Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas – 2024 m. balandžio 30 d. Programos pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.
Programos santrauka
Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis, ypatingas dėmesys:

  • priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu ir saugiu atliekų tvarkymu (bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);
  • galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų;
  • priemonės, susijusios su kitomis pavojingomis atliekomis ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimu.

Šiai sričiai planuojama skirti 12 000 000 Eur.

Teisingumas ir vidaus reikalai

Teisinės valstybės stiprinimas:

  • ypatingas dėmesys teisingumo grandinės stiprinimui (policija, prokuratūra, teismai, pataisų sistema), geriau užtikrinant teisę kreiptis į teismą, įkalinimui alternatyvių sankcijų naudojimą ir kovą su smurtu dėl lyties, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis;
  • tolimesnis LT pataisų tarnybų sistemos tobulinimas;
  • teismų bei baudžiamojo persekiojimo efektyvumo ir veiksmingumo stiprinimas;
  • policijos gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, atsižvelgiant į dabartines tendencijas, susijusias su prekyba žmonėmis ir kitais siekti pelno skirtais nusikaltimais;
  • institucijų gebėjimų stiprinimas smurto šeimoje ir dėl lyties srityje.

Šiai sričiai planuojama skirti 38 800 000 Eur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.