D. U. K.

NKL bendrieji rodikliai
Ar turi būti nurodomi NKL bendrieji rodikliai Projektų finansavimo sąlygų aprašuose (PFSA) ir Projektų įgyvendinimo planuose (PĮP)?
Ar turi būti nurodomi NKL bendrieji rodikliai Projektų finansavimo sąlygų aprašuose (PFSA) ir Projektų įgyvendinimo planuose (PĮP)?

NKL bendrieji rodikliai turi būti įtraukti į Projektų finansavimo sąlygų aprašus (toliau - PFSA) ir į Projektų įgyvendinimo planus (toliau - PĮP).

PĮP 2.5. punkte „Rezultatai (produkto stebėsenos rodiklis (-iai) ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklis (-iai)“ nurodoma konkreti bendrojo rodiklio reikšmė (pildomas stulpelis „Siektina reikšmė“).

PFSA taip pat nurodoma ši reikšmė (pildomas stulpelis „Siektina reikšmė ir pasiekimo data“), jeigu ši reikšmė yra iš anksto žinoma.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 173.6. punktą dėl šių NKL bendrųjų rodiklių nepasiekimo nėra mažinama projektui skirto finansavimo dalis.

Atnaujinti bendrų rodiklių duomenys kasmet pateikiami Europos komisijai iki vasario 28 d. ir rugpjūčio 31 d. Ataskaitinis laikotarpis apima visą plano įgyvendinimo laikotarpį nuo 2020 m. vasario 1 d., kai taikytina, iki atitinkamų galutinių terminų kiekvienų metų gruodžio 31 d. ir birželio 30 d. (pvz. 2023-01-01 iki 2023-06-30; 2023-07-01 iki 2023-12-31).

Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 170 punktą „Už projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą projekto vykdytojas atsiskaito teikdamas veiklos ataskaitas ir (arba) ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos“, todėl šių bendrųjų rodiklių pasiekimas projekto vykdytojų deklaruojamas veiklos ataskaitose arba ataskaitose po projekto finansavimo pabaigos.

Lietuva su EK suderino Common Indicator Mapping, pagal kurį siekiama 12 NKL bendrųjų rodiklių. Už NKL rodiklius atsakingos ministerijos ir institucijos pagal suderintas Common Indicator Mapping priemones nusprendė, kuriuose NKL rodikliuose bus siekiama bendrųjų rodiklių. TEAMS platformoje „RRF rodikliai“ lentelėje „RRF rodikliai“ stulpeliuose AC „Bendrasis rodiklis (pirminis ramstis)“, AD „Bendrasis rodiklis (antrinis ramstis)“ nurodyta, kokių bendrųjų rodiklių siekiama konkrečiuose NKL rodikliuose. Pridedama šios lentelės „NKL bendrieji rodikliai“ ištrauka (prašome filtruoti pagal NKL rodiklių numerius (B stulpelį) arba priemonių numerius (K stulpelį) ir tuomet atitinkamai O ir P stulpeliuose bus nurodyti bendrieji rodikliai. Taip pat pridedama Common Indicator Mapping, kuriame pagal NKL priemones nurodomi bendrieji rodikliai.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.