Tarptautinis bendradarbiavimas

Oficialiai pristatyta nauja CPVA įgyvendinama ES programa „EU4Youth“

2021 m. lapkričio 22 d.
Oficialiai pristatyta nauja CPVA įgyvendinama ES programa „EU4Youth“

Lapkričio 17 d. įvyko ES finansuojamos programos „EU4Youth“ III etapo atidarymo renginys, kuriame dalyvavo Europos Komisijos, Europos Sąjungos delegacijų Rytų partnerystės šalyse atstovai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (URM) Vystomojo bendradarbiavimo departamento direktorė Rasa Kairienė, Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) direktorė Lidija Kašubienė, Rytų partnerystės šalių užimtumo tarnybų atstovai, programos partneriai: GOPA, Ernst & Young, College of Europe, ir kiti dalyviai.

Programos atidarymo renginys surengtas po to, kai Europos Komisija ir Centrinė projektų valdymo agentūra šių metų liepos mėn. pasirašė susitarimą dėl EU4Youth III etapo jaunimo užimtumo ir verslumo programos įgyvendinimo. Programos trukmė – 48 mėnesiai, jos biudžetas – 15,12 mln. eurų, iš kurių 0,72 mln. eurų finansuoja URM.

Europos Komisijos Kaimynystės ir plėtros derybų generalinio direktorato (DG NEAR) atstovai „EU4Youth“ III etapo pradžiai skirtoje sveikinimo kalboje pabrėžė, kad „EU4Youth“ iniciatyva yra svarbi jaunimo sektoriaus plėtros Rytų partnerystės šalyse priemonė.  Buvo pažymėta, kad programa bus sėkminga tik tuo atveju, jei ji padės sustiprinti visų suinteresuotų dalyvių dialogą ir šalyse partnerėse vykdomas reformas. Tam turėtų būti pasitelkti ir į programą įtraukti visų ES šalių gerosios praktikos pavyzdžiai.

Sveikindama renginio dalyvius, URM Vystomojo departamento direktorė Rasa Kairienė akcentavo, kad Lietuva, kaip besivystančių šalių partnerė, visada teikė didelę reikšmę jaunimui, kurio vaidmuo yra labai svarbus kuriant tvarią ir įtraukią visuomenę, o naujasis „EU4Youth“ etapas dar labiau sustiprins Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimą. Pasak URM atstovės, dalijimasis gerosiomis patirtimis ir inovacijomis atvers dar daugiau galimybių jaunimui kurti modernų ir tvarų ateities pasaulį.

CPVA direktorė Lidija Kašubienė ragino pagrindinį dėmesį skirti jaunimo aktyvaus įsitraukimo Rytų partnerystės šalių visuomenėse skatinimui motyvuojant jaunus žmones siekti lyderystės, verslumo ir naujajai ekonomikai reikalingų įgūdžių bei kompetencijų. CPVA direktorė pažymėjo, kad šio tikslo galima pasiekti į veiklas aktyviai įsitraukus visiems programos partneriams: pilietinės visuomenės organizacijoms, jaunimo taryboms, valstybinėms užimtumo tarnyboms, švietimo įstaigoms ir privačiam sektoriui Rytų partnerystės šalyse. Atidarymo renginio dalyviai šiltai pasveikino naująją „EU4Youtyh“ iniciatyvą ir išreiškė norą bendradarbiauti.

EU4Youth III etapą įgyvendins CPVA, turinti daugiau nei 20 metų patirtį, žinių ir gebėjimų valdant ir įgyvendinant įvairias ES ir kitų tarptautinių donorų finansuojamas programas ir projektus.

EU4Youth III etapas „Jaunimo užimtumas ir verslumas“ – tai ES ir URM bendrai finansuojama programa jaunimui. Programa skirta Rytų partnerystės šalims (Armėnijai, Azerbaidžanui, Baltarusijai, Gruzijai, Moldovos Respublikai, Ukrainai) ir apima jaunimo užimtumo klausimus bei skatina aktyvų jaunimo dalyvavimą visuomenėje, ekonomikoje ir politikoje.  Jaunimas taip pat skatinamas tobulinti lyderystės, verslumo ir kitus įgūdžius, reikalingus žaliajai ekonomikai bei skaitmeniniam raštingumui ugdyti.

Naujasis „EU4Youth“ etapas bus įgyvendinamas taikant skirtingus metodus:

  • Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas dėl dotacijų projektams, kuriais siekiama skatinti jaunimo užimtumą ir verslumą Rytų partnerystės šalyse. Bendra kvietimo teikti paraiškas vertė – 8 mln. eurų.
  • Antrasis svarbus programos dėmuo skirtas Rytų partnerystės šalių institucijų kompetencijai stiprinti, siekiant skatinti žmogiškojo kapitalo plėtrą ir įgyvendinti aktyvią darbo rinkos politiką, daug dėmesio skiriant pažeidžiamiausiose visuomenės grupėse esančiam jaunimui.
  • Trečioji programos „EU4Youth“ kryptis – studijų stipendijų teikimas Rytų partnerystės šalių jaunimui studijuoti Europos koledžo padalinyje Varšuvoje, taip siekiant pagerinti Rytų partnerystės šalių jaunimo supratimą apie Europos politiką ir valdymą bei skatinti daugiakultūrį mokymąsi.

Apie programą „EU4Youth“

2017 m. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime buvo paskelbtas 2017-2020 m. jaunimo ir švietimo priemonių paketas, kurio vertė – 340 mln. eurų. Pagrindinė šio paketo dalis – iniciatyva „EU4Youth“, skirta remti įgūdžių ugdymą ir teikti pagalbą įsidarbinant daugiau kaip 18 tūkst. jaunų žmonių Rytų Partnerystės šalyse. Šia iniciatyva taip pat tiesiogiai ir netiesiogiai remiamos jaunimo organizacijos, siekiant rasti ir skatinti veiksmingesnius sprendimus jaunimui kylantiems iššūkiams įveikti. Remiantis ankstesniais etapais pasiekta pažanga, dabartiniai veiksmai yra iniciatyvos „EU4Youth“ III etapas. Bendrasis iniciatyvos tikslas – skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą Rytų partnerystės šalių demokratiniame gyvenime ir darbo rinkose, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausiose visuomenės grupėse esantiems jauniems žmonėms. Tokiu būdu siekiama prisidėti prie tvaraus ir pažangaus augimo, socialinės sanglaudos ir nelygybės mažinimo Rytų partnerystės šalyse.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.