Ignalinos programa 2021–2027 m.

CPVA atsakomybės

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistema

CPVA dalyvauja kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą.

Dotacijų paraiškų vertinimas

Paramos gavėjai rengia dotacijų paraiškas pagal Metinės darbo programos uždavinius, vadovaudamiesi Europos Komisijos patvirtintomis dotacijų paraiškų rengimo gairėmis.

Plačiau
  • CPVA konsultuoja dotacijų paraiškų rengimo klausimais, gavusi parengtą dotacijos paraišką, atlieka jos vertinimą bei raštu pateikia Ignalinos programos priežiūros komiteto (IPPK) pirmininkams patvirtinti kartu su dotacijos paraiška.
  • Dotacijų paraiška gali būti keičiama paramos gavėjų iniciatyva. Dotacijos paraiškos pakeitimas teikiamas CPVA bei tikrinamas ir teikiamas tvirtinimui tokia pat tvarka, kaip ir pirminė paraiška.

Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra

Gavę informaciją iš IPPK apie dotacijos paraiškos patvirtinimą, CPVA informuoja paramos gavėją, rengia, derina ir sudaro su paramos gavėju dotacijos sutartį.

Pirkimų priežiūra

CPVA gali deleguoti pirkimų vykdymą paramos gavėjams. Delegavusi pirkimą, siekdama užtikrinti tinkamą Bendrijos paramos panaudojimą, CPVA atlieka pirkimo priežiūrą ir kontrolę.

Plačiau
  • rengia tipinius Ignalinos programos pirkimo dokumentus bei jų pakeitimus ir informuoja apie juos paramos gavėjus;
  • tikrina ir suderina pirkimo dokumentus, parengtus paramos gavėjo pagal tipinius Ignalinos programos arba standartinius Viešųjų pirkimų tarnybos dokumentus. Esant poreikiui, konsultuoja paramos gavėją pirkimo dokumentų rengimo klausimais;
  • tikrina ir suderina paramos gavėjo parengtą pirkimo sutarties projektą, konsultuoja pirkimo sutarties rengimo klausimais;
  • atlieka sutarties, pirkimo procedūrų ataskaitos bei visų paramos gavėjo pateiktų su pirkimu susijusių dokumentų patikrą;
  • pirkimų, vykdomų pagal įprastą komercinę praktiką, dokumentai (jeigu jie rengiami) gali būti rengiami paramos gavėjo pasirinkta forma.

Patikrų vietoje vykdymas

Patikrų vietoje tikslai – įsitikinti, ar prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartys įgyvendintos tinkamai, ar kokybė ir kiekiai atitinka sutartyse numatytas sąlygas, ar situacija vietoje sutampa su CPVA turima informacija, ar laikomasi dotacijos paraiškoje / sutartyje nustatytų viešinimo reikalavimų.

Plačiau

CPVA Ignalinos programos skyriaus darbuotojai atlieka dtacijos sutarčių patikras vietoje pagal parengtą ir patvirtintą metinį planą, kuris sudaromas remiantis rizikos analize.

Kilus įtarimui dėl pažeidimo atliekamos neplaninės patikros veiklų įgyvendinimo vietoje. Paramos gavėjas raštu informuojamas apie nustatytus trūkumus, priemones, kurių būtina imtis ir nustatomas terminas trūkumams ištaisyti.

Išlaidų tinkamumo vertinimas ir deklaravimas

Dotacijos lėšomis apmokamos Paramos gavėjo pateikiamuose mokėjimo prašymuose deklaruotos tinkamos išlaidos. Mokėjimo prašymai ir išlaidų deklaracijos agentūrai teikiamos finansavimo sutartyse ir dotacijų sutartyse nurodytais terminais.

Plačiau

Agentūra patikrina sąskaitas arba išlaidų deklaracijas ir lydinčius dokumentus atitinkamose sutartyse nurodytais terminais. Jei trūksta informacijos ar dokumentų pripažinti išlaidas tinkamomis finansuoti, prašome projekto vykdytoją juos pateikti.

Mokėjimai vykdomi finansavimo sutartyse ir specialiosiose finansavimo sutartyse nustatytais terminais ir sąlygomis.

Lėšų planavimas ir atsiskaitymas

Iki kiekvieno mėnesio 10 d. teikiame ataskaitas Europos Komisijai apie Ignalinos programos dotacijų veiklų pažangą. Du kartus per metus teikiame Priežiūros ataskaitą Ignalinos programos Priežiūros komiteto nariams: Europos Komisijai, Energetikos ministerijai ir Finansų ministerijai.

Plačiau

Ignalinos programos ataskaitas teikiame vadovaudamiesi 2004-2006 m. Ignalinos programos administravimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1-199/1K-389, 2007–2013 m. Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1-185/1K-360 ir 2014-2020 m. Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-205/1K-282.

Pažeidimų valdymas

Dotacijų sutarčių įgyvendinimo metu ar 10 metų po jo tiriame ir nustatome Ignalinos programos dotacijų įgyvendinimo pažeidimus.

Plačiau

Dotacijų sutarčių įgyvendinimo metu ar 10 metų po jo tiriame ir nustatome Ignalinos programos dotacijų įgyvendinimo pažeidimus.

Tyrimas, kurio metu nustatomas pažeidimas arba pripažįstama, kad jo nėra, atliekamas per 5 darbo dienas. Jei reikalinga kompetentingos institucijos išvada arba papildoma informacija, tyrimo trukmė gali būti ilgesnė nei 5 darbo dienos, tačiau pažeidimo tyrimas baigiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išaiškinimo gavimo dienos.

Tyrimo metu surinkus pakankamai duomenų pažeidimui pagrįsti nedelsiant stabdomas Ignalinos programos dotacijos mokėjimo prašymų nagrinėjimas ir/ar mokėjimų vykdymas. Nustačius, kad pažeidimą galima ištaisyti, paramos gavėjui nustatomas terminas ištaisyti pažeidimą.

Atlikus tyrimą ir įsitikinus, kad nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma, arba jei paramos gavėjas nepašalina pažeidimų per nustatytą terminą, priimamas sprendimas neišmokėti arba susigrąžinti Ignalinos programos lėšomis netinkamas finansuoti sumas. Paramos gavėjas informuojamas apie šį sprendimą per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo.

Įtarus nusikalstamą veiklą parengiama Pranešimo apie pažeidimą forma pagal Europos Komisijos 1994 m. liepos 11 d. reglamento Nr. 168/94 3 ir 5 straipsnius, ir nedelsiant išsiunčiama FNTT ir kitoms atsakingoms institucijoms.

Informavimas ir viešinimas

Konsultuojame Ignalinos programos viešinimo priemonių bei būdų pasirinkimo klausimais. Viešinimo gairės dokumentuose.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.