Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė ir Vidaus saugumo fondas 2021-2027 m.

D. U. K.

Rengiant projekto įgyvendinimo planą ir atlikus rinkos tyrimą suplanuotoms veikloms įgyvendinti viršijame projektui numatytą skirti finansavimą. Ar galime teikti PĮP, kurio biudžetas viršys skirtas lėšas ir kartu kreiptis į Vadovaujančiąją instituciją dėl lėšų padidinimo?

Didesnis biudžetas, nei numatyta veiksmų plane, iš fondo projekto lėšų neturėtų būti nurodomas PĮP SVVP finansuotinoje dalyje. Toks biudžetas nebūtų patvirtintas, kaip neatitinkantis VRM įsakymu patvirtinto veiksmų plano ir būtų siūloma paraišką (jei atitiktų visus kitus reikalavimus) finansuoti mažesne dalimi.

Perviršį yra galimybė  nurodyti biudžeto dalyje prie nuosavo indėlio. Atitinkamai galima kreiptis į VRM dėl papildomų lėšų skyrimo, jei ir kai atsiras laisvų lėšų suplanuotame veiksmų plane, ir bus skirtas papildomas finansavimas, bus galima atlikti projekto sutarties keitimą padidinant sumą.

Ar projektams, kurių prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, atliekami saugumo srityje, vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu arba Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282 „Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kuriems gali būti suteikiamos slaptumo žymos, turi būti rengiami teikiami Investicijų Projektai?

Vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos (aktualia jos redakcija) 140.5 punkte https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e3aa191a8e511eb98ccba226c8a14d7/asr
 yra nurodomi reikalavimai, kas ir remiantis, kokiomis nuostatomis turi rengti investicijų projektus (toliau – IP).

Atsižvelgiant į  Strateginio valdymo metodikos  nuostatas, išlygų taikomų projektams, kuriuose yra dalis arba visi pirkimai vykdomi ne pagal viešųjų pirkimų įstatymą, o Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu arba Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282 „Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir, kur IP rengimui būtina susipažinti su įslaptinta informacija, nėra.

Tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas neturi vidinio specialisto, kuris gali rengti IP, tuomet asmuo fizinis ar juridinis, kuri rengs IP turėtų pateikti  projekto vykdytojui leidimą dirbti su atitinkamos žymos įslaptinta informacija ir kitus reikalingus dokumentus.

Parengtą IP, kuris būtų žymimas slaptumo žyma vertintų atitinkamai CPVA darbuotojai turintys leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Kitu atveju, IP galima rengti be slaptumo žymos, jame pateikiant tik reikalaujamus esminius dalykus (kad paaiškintų esmę ir poveikį, nurodant ką investiciją daro, kokį poveikį kuria ir kokį efektą duos ir pan.),  neatskleidžiant to kas slapta. Tačiau ir pastaruoju atveju, IP rengėjas (fizinis ar juridinis asmuo) turėtų turėti leidimą dirbti su įslaptinta informaciją.

Kodėl negalima užpildyti VORAS2, intervencinių kodų dalies?

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu vyksta sistemos modernizavimas ir šitas funkcionalumas dar nėra realizuotas, todėl laikinai intervencinių kodų pildymas sistemoje negalimas. Prašome PĮP (Excel formoje) supildyti viską pagal PĮP pildymo instrukciją, o sistemoje tik tai, kas šiuo metu įmanoma. Sistemos funkcionalumus realizavus ir sudiegus, informaciją bus galima papildyti. Projekto vykdytojai apie tai bus informuoti.

Kur PĮP turi būti nurodytos veiklos projekto (darbuotojų išlaikymas) administravimo išlaidos (netiesioginės išlaidos)?

Veiklos paramos projekto administravimo išlaidos turi būti nurodomos PĮP 12.4 punkte „Netiesioginės išlaidos“. Papildomos veiklos projektuose netiesioginių išlaidų negali būti.

Kur PĮP turi būti nurodomos išlaidos, kai kalbama apie veiklos projektą (darbuotojų išlaikymas)? Prie tiesioginių išlaidų skilties ar prie „Veiklos parama“ skilties?

Jeigu kalbama apie Veiklos paramos projektą, kaip jis apibrėžtas pagal SVVP reglamento 16 straipsnį ir VII priedą arba VSF reglamento 16 straipsnį ir VII priedą, išlaidos yra pildomos PĮP 12.3 punkte „Veiklos parama“.  Jeigu klausima kalbama apie Papildomos veiklos projektą, tai tokiu atveju pildomas PĮP 12.2 punktas „Papildomos veiklos sąnaudos“.

Ar toliau minimus punktus reikia skirstyti į papunkčius – dienpinigiai, apgyvendinimas, aviabilietai? Kai pvz. šis skaidymas yra pilnai išdėstytas atskirai pateikiamam skaičiavimų lape.

Nėra būtina skirstyti į papunkčius, tuo atveju, jeigu biudžete bus aiškiai nurodytas biudžeto eilutės pavadinimas, t.y. kokios konkrečiai išlaidos įeina į įvardijamą biudžeto eilutę.

Ar mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos turi būti nurodomos PĮP 12.1.2 punkte?

Taip, mokymų dalyvių komandiruočių išlaidos turi būti nurodomos PĮP 12.1.2 punkte.

Ar mokymų lektorių komandiruočių išlaidos turi būti nurodomos PĮP 12.1.1. punkte?

Taip, jeigu lektorius su projekto vykdytoju susijęs darbo santykiais, tai mokymų lektorių komandiruočių išlaidos turi būti nurodomos PĮP 12.1.1 punkte.

PĮP reikia nurodyti, kaip planas atitinka Nacionalinį pažangos planą, konkretizuojant, plano uždavinio kodą bei pavadinimą. Kur galima būtų rasti šią informaciją?

2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano (galiojančioje aktualioje redakcijoje) 1-ame priede.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.