Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė ir Vidaus saugumo fondas 2021-2027 m.

Finansuojamos sritys

VSF
Vidaus saugumo fondas 2021 - 2027

Biudžetas – 39,3 mln. Eur, iš kurių:
Europos Sąjungos dalis – 30 mln. Eur, Lietuvos dalis – 9,3 mln. Eur.

Informacija apie VSF projektų įgyvendinimo planų vertinimo rezultatus

Investicijų kryptys
Saugumo užtikrinimas
 • efektyvesnis bendradarbiavimas ir keitimąsis informacija tarp ES ir nacionalinių teisėsaugos bei kitų kompetentingų institucijų;
 • teisėsaugos pareigūnų gebėjimų užkertant kelią tarpvalstybiniam, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui bei kovojant su juo, siekiant užkirsti kelią radikalėjimui ir kovojant su juo, stiprinimas;
 • kovos su elektroniniais nusikaltimais tobulinimas.
SVVP
Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonė

Biudžetas – 351,7 mln. Eur iš kurių:
Europos Sąjungos dalis – 330,8 mln. Eur, o Lietuvos dalis – 20,9 mln. Eur.

Informacija apie SVVP projektų įgyvendinimo planų vertinimo rezultatus

Investicijų kryptys
Europos integruotas sienų valdymas
 • naujų sienos stebėjimo sistemų prie sienos su Baltarusija įdiegimas ir anksčiau įdiegtų sausumos ir jūros stebėjimo sistemų prie sienos su Baltarusija ir Rusija atnaujinimas;
 • patruliavimui skirtų transporto priemonių atnaujinimas;
 • pasienio kontrolės procedūrų tobulinimas ir modernizavimas, duomenų rinkimo ir keitimosi informacija apie dokumentų klastojimą gerinimas;
 • pakrančių apsaugos rinktinės Kopgalio užkardos prieplaukos rekonstrukcija;
 • sienų valdymo mokymai pasieniečiams;
 • atvykimo-išvykimo sistemos (AIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS), Šengeno informacinės sistemos (SIS) ir Europos prieglobsčio daktiloskopinių duomenų bazės (EURODAC) nacionalinių elementų kūrimas bei priežiūra, sistemų sąveikumas;
 • Specialiosios tranzito schemos įgyvendinimas.
Bendra vizų politika
 • veiksmingų ir klientams patogių paslaugų teikimas vizų prašymo srityje;
 • įvairių formų bendradarbiavimo tarp valstybių narių vizų tvarkymo srityje plėtojimas;
 • vizų skaitmeninimas, užtikrinta nacionalinės Vizų informacinės sistemos (N.VIS) veikla ir priežiūra.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.