Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas

Fondo tarybos posėdžiai

2024 m. balandžio 4 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo lėšų skyrimo Ukrainos atstatymo projektams svarstymas;

2. Fondo lėšų skyrimo projektui „Parama Moldovos strateginės komunikacijos ir kovos su dezinformacija centrui“ svarstymas (pridedamas URM siūlymas);

3. kiti klausimai.

Nutarta:

1.1. pritarti suformuluoti rekomendaciją LRV sekančiai:

1.1.1.Pritarti Programos „Sužeistų ir nuo karo nukentėjusių asmenų reabilitacija ir reintegracija Ukrainoje“ (Programa) įgyvendinimui;

1.1.2. Pritarti, kad 2024 m. maksimaliai galima skirti suma iki 10 mln eurų Fondo lėšų, kuri būtų skirta Programos trijų veiklų (1. Dnipro valstybinės universitetinės ligoninės nugaros smegenų traumų reabilitacijos centro rekonstrukcija (iki 2 500 000 Eur); 2. „Unbroken“ Lvivo miesto reabilitacijos centro padalinio Brukhoviči (Bryukhovychy) gyvenvietėje rekonstrukcija (iki 5 600 000 Eur); 3) institucijų ir organizacijų, vykdančių su reabilitacijos (medicininės ir psichosocialinės) bei reintegracijos paslaugomis susijusią veiklą, stiprinimas bei paslaugų plėtra) (iki 1 000 000 Eur) įgyvendinimui. Numatyti, kad programos įgyvendinimui skiriama maksimali suma gali būti tikslinama ir perskirstoma tarp kitų prioritetinių Ukrainos atstatymo projektų, atsižvelgiant į projektų parengimo brandą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetus vystomojo bendradarbiavimo srityje.

1.1.3. Pavesti VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai:

1.1.3.1. vykdyti Programos ir jos projektų parengimo ir vystymo darbus;

1.1.3.2. parengtus projektus su detaliais projektų įgyvendinimo terminais bei biudžetais pateikti Fondo tarybos svarstymui ir tvirtinimui;

1.1.3.3. už Programos ir jos projektų įgyvendinimą ir rezultatus, atskirai nustatytu periodiškumu, atsiskaityti Fondo tarybai, kuri vykdys nuolatinę Programos ir projektų priežiūrą.

1.2. Kitam posėdžiui parengti ir pristatyti teisinę analizę, ar karinės reabilitacijos centro vystymą galima laikyti vystomojo bendradarbiavimo veikla.

1.3. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti atskirai suderintu laiku, kuriame būtų svarstomi šiame Fondo tarybos posėdyje nesvarstyti darbotvarkės klausimai.

2024 m. kovo 4 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Įnašo natūra praktika, patirtis ir taikymo pavyzdžių svarstymas;

2. Fondo 2024 m. kvietimo teikti projektų paraiškas ir koncepcijų svarstymas;

3. Gauto prašymo skirti nacionalinį bendrąjį finansavimą svarstymas;

4. Kiti klausimai.

Nutarta:

1. planuojamame skelbti kvietime nuosavo indėlio dalį gali sudaryti įnašas natūra (iš viso 10 proc. nuosavo indėlio sudaro 5 proc. finansinis įnašas ir 5 proc. įnašas natūra (savanoriškas darbas). Įkainiai savanoriams nustatomi vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu Nr. C (2019) 2646.

2. pritarti kvietimui ir jame numatytoms sąlygoms.

3. projektui „Gender Equality for Strengthening Resilience through Democratic Consolidation“ nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų neskirti.

4.1. ateityje bendrojo nacionalinio finansavimo prašymų teikėjus kviesti į Fondo tarybos posėdžius detaliam prašymų pristatymui.

4.2. CPVA atliks kainų analizę ir parengs galimą projekto aprašymą (Svarstomas papildomas klausimas dėl prisijungimo prie mobiliųjų įrenginių koalicijos Ukrainoje (The device coalition).

4.3. artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti atskirai suderintu laiku.

2024 m. sausio 30 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo lėšų skyrimo Ukrainos atstatymo projektams svarstymas;

2. Fondo lėšų 2024 metams paskirstymo svarstymas;

3. CPVA, atliekančios Lietuvos Respublikos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas funkcijas, veiklų ir rezultatų ataskaitos svarstymas;

4. CPVA pasiūlymų, kaip galima būtų apskaičiuoti naujam kvietimui reikalingą skirti sumą pasibaigus pagrindiniam Kvietimo teikti paraiškas vertinimui, pristatymas;

5. CPVA siūlymo dėl galimybės taikyti nepiniginį įnašą skelbiamuose konkursinių projektų kvietimuose teikti paraiškas, pristatymas;

6. kiti klausimai.

Nutarta:

1.1. pritarti projekto „Antiradiacinės slėptuvės įrengimas Irpinės vaikų darželyje“ finansavimui Fondo tiesioginio finansavimo lėšomis bei įpareigoti CPVA kaip įmanoma greičiau parengti projekto paraišką su priedais, o Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją - gavus dokumentus iš CPVA, juos įvertinti ir parengti projekto įgyvendinimo sutartį. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti projekto lėšomis pradžia laikyti 2024 m. sausio 30 d.

1.2. skirti CPVA projektui „Slėptuvės Ukrainos mokykloms“ nacionalinį bendrąjį finansavimą 500 000,00 Eur ir pavesti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, gavus informaciją apie sudarytą projekto sutartį su tarptautiniu donoru, nedelsiant sudaryti nacionalinio bendrojo finansavimo skyrimo sutartį su CPVA, kurioje būtų nustatytos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų skyrimo sąlygos bei atsiskaitymo tvarka. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti projekto lėšomis pradžia laikyti 2024 m. sausio 1 d.

1.3. inicijuoti Fondo tarybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų, t. y. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1096 „Dėl vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo nuostatų bei vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos institucinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimą įtraukiant nuostatą, kad Vyriausybei, vadovaujantis Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo tarybos rekomendacija, turi būti teikiami įvertinti tik tie projektai ir programos, kurių vertė siekia 500 000 Eur ir daugiau. Dėl mažesnės vertės projektų ir programų finansavimo ir įgyvendinimo sprendimus (be atskiro svarstymo Vyriausybėje) priima Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos Fondo taryba.

2. pritarti 2024 m. Fondo lėšų paskirstymo planui.

3.1. pritarti CPVA, atliekančios Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytas funkcijas, veiklų ir rezultatų ataskaitai.

3.2. pritarti siūlymui, kad CPVA 2024 m. pavasario viduryje Fondo tarybos nariams parengs išsamų projektų pristatymą, o pavasario pabaigoje suorganizuos refleksiją su projektų vykdytojais.

4. pritarti pateiktiems siūlymams ir rekomenduoti Užsienio reikalų ministerijai juos įtraukti į Fondo veiklos aprašą.

5.1. pritarti siūlymui, kad kito Fondo tarybos posėdžio metu CPVA pristatys praktinių įnašo natūra taikymo pavyzdžių analizę, Fondo tarybos narė į sekantį Fondo tarybos posėdį pakvies kompetentingus NVO atstovus pasidalinti įnašo natūra praktika, teigiama bei neigiama patirtimi.

5.2. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti atskirai suderintu laiku.

2023 m. gruodžio 14 d. Fondo tarybos nutarimai

Nutarta:

Pritarta siūlymui pratęsti projektų „Mokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje“ ir „Vaikų darželio „Rūta“ Irpinės mieste renovacija“ įgyvendinimo terminus atitinkamai iki 17 mėnesių ir 13 mėnesių.

2023 m. spalio 31 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo lėšų skyrimo tiesioginio finansavimo Ukrainos atstatymo projektams svarstymas;

2. CPVA pasiūlymų, kaip galima būtų apskaičiuoti naujam kvietimui reikalingą skirti sumą pasibaigus pagrindiniam Kvietimo teikti paraiškas vertinimui, pristatymas;

3. Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prašymo skirti nacionalinį bendrąjį finansavimą tolesnis svarstymas;

4. Kiti klausimai.

Nutarta:

1.1. Pritarti projekto „Borodyankos vaikų darželio pastato įrengimas bei lauko infrastruktūros gerinimas“ ir projekto „Mokyklos Snihurivkos mieste atnaujinimas” finansavimui Fondo tiesioginio finansavimo lėšomis bei įpareigoti CPVA kaip įmanoma greičiau parengti projektų paraiškas su priedais, o Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją - gavus dokumentus iš CPVA, juos įvertinti ir parengti projektų įgyvendinimo sutartis. Abiejų projektų išlaidų tinkamumo finansuoti projekto lėšomis pradžia laikyti 2023 m. spalio 31 d.

1.2. Pritarti projekto “Skaitmeninio teritorijų planavimo 3D įrankis Ukrainos savivaldos institucijoms“ finansavimui Fondo tiesioginio finansavimo lėšomis su sąlyga, kad bus gautas Taivano Užsienio reikalų ministerijos pritarimas projekto finansavimui bei gavus Taivano Užsienio reikalų ministerijos pritarimą projekto finansavimui įpareigoti SSVA kaip įmanoma greičiau parengti projekto paraišką su priedais ir pateikti CPVA, o CPVA - gavus dokumentus iš SSVA, ją įvertinti ir parengti projekto įgyvendinimo sutartį. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti projekto lėšomis pradžia laikyti 2023 m. spalio 31 d.

2. Pritarti pateiktam siūlymui (klausimo svarstymą perkelti į sekantį Fondo tarybos posėdį).

3. Pažymėti, kad Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prašymo skirti nacionalinį bendrąjį finansavimą tolesnis svarstymas nebeaktualus.

4.1. Pritarti siūlymui nustatyti projektų „Ateities mokykla Ukrainoje: tipinio techninio projekto parengimas“ ir „Ukrainos atstatymo agentūros administravimo gebėjimų stiprinimas pagal Europos Komisijos ramsčiais grįstos metodikos reikalavimus“, kurių finansavimui buvo pritarta 2023 m. rugsėjo 25 d. Fondo tarybos posėdžio metu, išlaidų tinkamumo finansuoti projekto lėšomis pradžios datą – 2023 m. rugsėjo 25 d.

4.2. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti atskirai suderintu laiku.

2023 m. rugsėjo 25 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo lėšų skyrimo tiesioginio finansavimo Ukrainos atstatymo projektams svarstymas;

2. CPVA pasiūlymų dėl galimos konkursinių projektų vertinimo tvarkos keitimo svarstymas;

3. kiti klausimai.

Nutarta:

1.1. Pritarti projekto „Ateities mokykla Ukrainoje: tipinio techninio projekto parengimas“ ir projekto „Ukrainos atstatymo agentūros administravimo gebėjimų stiprinimas pagal Europos Komisijos ramsčiais grįstos metodikos reikalavimus“ finansavimui Fondo tiesioginio finansavimo lėšomis bei įpareigoti CPVA kaip įmanoma greičiau parengti projektų paraiškas su priedais, o Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją - gavus dokumentus iš CPVA, juos įvertinti ir parengti projektų įgyvendinimo sutartis.

2.1. Pritarti pateiktiems siūlymams dėl galimos konkursinių projektų vertinimo tvarkos keitimo ir rekomenduoti Užsienio reikalų ministerijai juos įtraukti į Fondo veiklos aprašą.

2.2. Sekantį Fondo Tarybos posėdį CPVA pateikti siūlymus, kaip galima būtų apskaičiuoti naujam kvietimui reikalingą skirti sumą pasibaigus pagrindiniam Kvietimo teikti paraiškas vertinimui.

2.3. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti artimiausiu metu, atskirai suderintu laiku.

2023 m. birželio 29 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo lėšų skyrimo / neskyrimo projektams skelbiamo konkurso būdu vertinimo rezultatų tvirtinimas;

2. 2023 m. Fondo tarpinės veiklos ataskaitos svarstymas;

3. Kiti klausimai.

Nutarta:

1.1. Pritarti 13 (trylikos) projektų finansavimui pagal CPVA sudarytą rekomenduojamą finansuotinų projektų sąrašą sumai 959 206,83 eurų (devyni šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai šeši eurai, 83 ct).

1.2. Sekantį Fondo Tarybos posėdį CPVA pateikti pasiūlymus dėl galimo vertinimo proceso keitimo.

2.1. Pritarti 2023 m. Fondo tarpinei veiklos ataskaitai.

2.2. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti 2023 m. rudenį atskirai suderintu laiku.

2023 m. birželio 8 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo gauto prašymo svarstymas;

2. Kiti klausimai.

Nutarta:

1.1. Pritarti Taivaniečių atstovybės Lietuvoje tikslinio įnašo paskirstymui: - 1,7 mln. eurų papildomai skirti Mokyklos projektui, ugdymo įstaigos aplinkos sutvarkymui ir pastato įrengimui; - 1,1 mln. eurų papildomai skirti Darželio projektui, įstaigos aplinkos sutvarkymui ir pastato įrengimui;

1.2. Pritarti siūlymui, kad išlaidų tinkamumo laikotarpio pradžia yra raštiško Taivaniečių atstovybės Lietuvoje patvirtinimo dėl tikslinio įnašo paskirstymo data – 2023 m. birželio 2 d.;

1.3. Įpareigoti CPVA kaip įmanoma greičiau parengti informaciją, reikalingą projektų įgyvendinimo sutarčių keitimui, o Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją - gavus informaciją iš CPVA, parengti projektų įgyvendinimo sutarčių keitimus;

1.4. Pritarti Darželio projekto ir Mokyklos projekto administravimui CPVA skirti 214.640 eurų, iš kurių 125.140 eurų Mokyklos projektui ir 89.500 eurų Darželio projektui;

1.5. Pritarti siūlymui ateityje Lietuvos/užsienio donorui (-ams) skiriant Fondui finansavimą, derybų metu numatyti dalinio administravimo išlaidų padengimą iš donoro skiriamų lėšų.

2.1. Pritarti siūlymui iš esamų biudžeto sutaupymų Mokyklos projekte ir Darželio projekte vykdyti minkštąsias veiklas.

2.2. Įpareigoti CPVA kaip įmanoma greičiau parengti informaciją, reikalingą projektų įgyvendinimo sutarčių keitimui, o Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją - gavus informaciją iš CPVA, parengti projektų įgyvendinimo sutarčių keitimus.

3.1. Pritarti siūlymui papildyti 2023 m. kovo 6 d. protokolo Nr. 7 nutartį skirti CPVA projektui „Parama teisėsaugos ir saugumo reformoms Armėnijoje (angl. Support to law enforcement and security reforms in Armenia)“ nacionalinį bendrąjį finansavimą (222 222, 91 Eur, iš jų 2023 m. – 60 000,00 Eur, 2024 m. - 162 222,91 Eur)” nuostata „pavesti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai sudaryti nacionalinio bendrojo finansavimo skyrimo sutartį su CPVA, kurioje būtų nustatytos nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų skyrimo sąlygos bei atsiskaitymo tvarka”.

3.2. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti 2023 m. birželio 29 d. 13:00 val. Užsienio reikalų ministerijoje.

2023 m. balandžio 3 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. 2022 m. metinės Fondo veiklos bei finansinės ataskaitos svarstymas;

2. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros siūlymų su Fondo veikla aktualios informacijos viešinimo CPVA svetainėje aptarimas;

3. Kiti klausimai.

Nutarta:

1. Pritarti 2022 m. metinei Fondo bei veiklos finansinei ataskaitai.

2. Pritarti siūlymui šio posėdžio metu pristatytus Fondo veiklos aktualios informacijos viešinimo CPVA svetainėje siūlymus pateikti el. paštu pastaboms ir komentarams Nevyriausybinių organizacijų atstovei. Per atskirai sutartą terminą negavus pastabų, pasiūlymų arba įvertinus gautas pastabas ir pasiūlymus pradėti CPVA svetainėje Fondo veiklos aktualios informacijos viešinimo pakeitimus.

3.1. Pritarti prašymui pakeisti projekto pavadinimą iš patvirtinto „Irako IRT talentų ugdymas ir mobilumas“ (angl. k. Iraqi digital talent development and mobility) į projekto pavadinimą „Digital Explorers": Irakas“ (angl. k. „Digital Explorers - Iraq Edition“), jei viešoji įstaiga „OSMOS Global Partnerships“ užtikrina, kad pakeistas projekto pavadinimas nepažeidžia jokių autorių teisių ir užtikrina, kad nesikeičia projekto tikslai, uždaviniai.

3.2. Šio posėdžio metu nesutarti artimiausio eilinio Fondo tarybos posėdžio datos.

2023 m. kovo 6 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Nacionalinio bendrojo finansavimo poreikio aptarimas;

2. Gautų prašymų skirti nacionalinį bendrąjį finansavimą svarstymas;

3. Fondo 2023 m. kvietimo teikti projektų paraiškas (Kvietimas) svarstymas;

4. Tarpinės ir metinės Fondo veiklos bei finansinės ataskaitos formų svarstymas;

5. Kitos Fondo tarybos posėdžio datos nustatymas;

6. Kiti klausimai.

Nutarta:

1. Pritarti 2023 m. Fondo biudžeto paskirstymui: iki 15 proc. nuo Fondui skirto biudžeto (1,5 mln Eur) – nacionalinio finansavimo projektams, iki 15 proc. nuo Fondui skirto biudžeto (1,5 mln Eur) – tiesioginio finansavimo projektams ir iki 70 proc. nuo Fondui skirto biudžeto (1,5 mln Eur) - konkursiniam kvietimui.

2.1. Skirti CPVA projektui „Parama teisėsaugos ir saugumo reformoms Armėnijoje (angl. Support to law enforcement and security reforms in Armenia)“ nacionalinį bendrąjį finansavimą (222 222, 91 Eur, iš jų 2023 m. – 60 000,00 Eur, 2024 m. - 162 222,91 Eur).

2.2. Pritarti siūlymui, kad Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“ įvertintų visas galimas finansavimo alternatyvas ir kito Fondo tarybos posėdžio metu Fondo Tarybai pristatytų galimų finansavimo priemonių analizę bei išvadas, dėl galimybės prie projekto prisidėti Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“ nariams.

3.1. Pritarti kvietimui ir jame numatytoms sąlygoms patikslinant 4, 7 ir 9 koncepcijas;

3.2. CPVA išsinagrinėti ir pristatyti Fondo tarybai galimybes naujame kvietime taikyti nepiniginio įnašo reikalavimą.

4. Pritarti tarpinės Fondo veiklos ataskaitos formai ir metinės Fondo veiklos bei finansinės ataskaitos formai.

5.1. Kitą Fondo tarybos posėdį CPVA pateiks su Fondo veikla aktualios informacijos viešinimo CPVA svetainėje siūlymus;

5.2. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti 2023 m. balandžio 6 d. 15:00 val. Užsienio reikalų ministerijoje.

2023 m. vasario 6 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Ukrainos atstatymo Tilto projektui skirto finansavimo perskirstymas;

2. Fondo 2022 m. veiklos pristatymas;

3. Fondo 2023 m. veiklos krypčių svarstymas;

4. Fondo 2023 m. kvietimo krypčių svarstymas (preliminarios sritys);

5. Kiti klausimai.

Nutarta:

1.1. Pritarti 2022 m. spalio 24 d. Fondo tarybos protokolu Nr. 3 projektui „Tilto per Trubižo upę atstatymas“ skirtų lėšų perskirstymui tokia tvarka:

1.1.1 Projektui „Mykolaivoblenergo skirstomojo tinklo modernizavimo pereinant į 20 kV klasę projekto parengimas“ skirti 266.200,00 Eur finansavimą;

1.1.2. Projektui „Mokyklos Nr. 1 renovacija Borodyankos miestelyje“ skirti papildomą 1.068.708,35 Eur finansavimą, atitinkamai bendrą projektui skiriamą finansavimą padidinti iki 6.119.708,35 Eur;

1.1.3. Likusią 910.091,65 Eur suma palikti laikinai nepaskirstytą.

1.2. Vadovaujantis Fondo veiklos aprašu, įpareigoti:

1.2.1. Fondo administratorių (Centrinę projektų valdymo agentūrą) sudaryti projekto „Mykolaivoblenergo skirstomojo tinklo modernizavimo pereinant į 20 kV klasę projekto parengimas“ įgyvendinimo sutartį su jungtinės veiklos pagrindu veikiančio Tarptautinio energetikos klasterio atstovu UAB „Fidum“;

1.2.2.Užsienio reikalų ministeriją sudaryti susitarimą dėl papildomo finansavimo skyrimo, atsižvelgiant į 1.2 papunktyje nurodytą sprendimą.

1.3. Inicijuoti Fondo veiklą reglamentuojančio teisinės bazės peržiūrą, detalizuojant Fondo bei jo tarybos narių pareigas ir atsakomybes, pritraukiant ir administruojant tarptautinių donorų lėšas Ukrainos projektų įgyvendinimui.

3. Pritarti 2023 m. Fondo veiklos kryptims su sąlyga, kad artimiausio posėdžio metu bus pristatytas nacionalinio finansavimo poreikis, kuriam turėtų būti numatytas Fondo lėšų rezervas.

4. Pritarti siūlomos 2023 m. preliminarioms kryptims bei įpareigoti Užsienio reikalų ministeriją parengti koncepcijas kvietimui, Centrinei projektų valdymo agentūrai kvietimo dokumentus ir kitą reikalingą dokumentaciją.

5. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti 2023 m. kovo 6 d. 15:30 val. Užsienio reikalų ministerijoje.

2022 m. gruodžio 12 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo lėšų skyrimo projektams skelbiamo konkurso būdu vertinimo rezultatų svarstymas;

2. Fondo gauto VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo) papildomo prašymo skirti papildomą nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimui svarstymas;

3. Fondo gauto Užsienio reikalų ministerijos siūlymo skirti finansavimą tiesioginio finansavimo būdu projektui „Tvaraus stiklo ir plastiko atliekų valdymo sistemos sukūrimas Armėnijoje (II)“;

4. Kiti klausimai.

Nutarta:

1. Tvirtinti vertinimo ataskaitą ir skirti finansavimą 12 daugiausiai balų surinkusių projektų paraiškų.

2. Pritarti papildomo nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimui skyrimui atitinkamai patikslinant Fondo tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio protokolu Nr. 2 priimtą sprendimą „pritarti nacionalinio bendrojo finansavimo (19.973,00 Eur) skyrimui VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo) projekto „Irako IRT talentų ugdymas ir mobilumas“ įgyvendinimui“.

3. Pritarti tiesioginio finansavimo projekto „Tvaraus stiklo ir plastiko atliekų valdymo sistemos sukūrimas Armėnijoje (II)“ finansavimui Fondo lėšomis, projektui skiriant iki 49.882 Eur.

4. Artimiausią eilinį Fondo tarybos posėdį organizuoti 2023 m. vasario 6 d. 15 val. Užsienio reikalų ministerijoje.

2022 m. lapkričio 24 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Ukrainos atstatymo projektų statuso pristatymas;

2. Fondo lėšų skyrimo projektams skelbiamo konkurso būdu vertinimo rezultatų svarstymas;

3. Fondo gauto VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra prašymo skirti nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimui svarstymas.

Nutarta:

1. Įvairiuose formatuose raginti Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Ekonomikos ir inovacijų ministeriją kuo greičiau priimti sprendimą dėl objekto pakeitimo.

2. Įpareigoti CPVA iki kito Fondo tarybos posėdžio (2022 m. gruodžio 12 d.) pateikti patikslintą projekto paraiškų vertinimo ataskaitą.

3. Patikslinti, ar yra aktualus Fondo tarybos sprendimas dėl nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimui ir, tuo atveju, jei sprendimas vis dar yra aktualus, artimiausiame Fondo tarybos posėdyje pakartotinai ir detaliau pristatyti prašymą.

2022 m. spalio 24 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo lėšų skyrimo tiesioginio finansavimo Ukrainos atstatymo projektams svarstymas.

Nutarta:

1.1. Pritarti 3 tiesioginio finansavimo projektų finansavimui Fondo lėšomis.

1.2. Įpareigoti Užsienio reikalų ministeriją sudaryti projektų „Mokyklos renovacija Borodyankos miestelyje“ ir „Vaikų darželio „Radist“ Irpinės mieste renovacija“ įgyvendinimo sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra, o Fondo administratorių (Centrinę projektų valdymo agentūrą) sudaryti projekto „Tilto per Trubižo upę atstatymas“ įgyvendinimo sutartį su Ukrainos valstybine automobilių kelių agentūra.

1.3. 2022 metais projektų „Mokyklos renovacija Borodyankos miestelyje“ ir „Vaikų darželio „Radist“ Irpinės mieste renovacija” įgyvendinimui (avansiniams mokėjimams) išmokėti ne didesnį nei 1 mln. eurų avansą.

2022 m. rugpjūčio 30 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo gauto VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo) prašymo skirti nacionalinio bendrojo finansavimo lėšų tarptautinių donorų lėšomis finansuojamo projekto įgyvendinimui svarstymas;

2. Fondo lėšų skyrimo projektams skelbiamo konkurso būdu svarstymas;

3. Fondo projektų atrankos skelbiamo konkurso būdu kvietimo projekto ir koncepcijų svarstymas;

4. Kito Fondo tarybos posėdžio datos nustatymas.

Nutarta:

1. Pritarti nacionalinio bendrojo finansavimo (14.750,00 Eur) skyrimui VšĮ „Afrikos tyrimai ir konsultacijos“ (AfriKo) projekto „Irako IRT talentų ugdymas ir mobilumas“ įgyvendinimui.

2. Pritarti Fondo lėšų skyrimui skelbiamo konkurso būdu.

3. Pritarti atsižvelgiant į Fondo narių pastabas patikslintas kvietimo projektui (įskaitant koncepcijas);

4. Pritarti Fondo tarybos posėdžio organizavimui 2022 m. lapkričio 24 d.

2022 m. liepos 13 d. Fondo tarybos nutarimai

Darbotvarkė:

1. Fondo pristatymas: tikslai, Fondo tarybos funkcijos, Fondo lėšų skirstymas ir naudojimas bei Fondo veiklos organizavimas;

2. Fondo tarybos darbo reglamento svarstymas bei tvirtinimas;

3. Fondo tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimai;

4. Fondo preliminaraus veiklos plano 2022 metams pristatymas, kito posėdžio datos nustatymas;

5. Kiti klausimai.

Nutarta:

2. Pritarti Fondo tarybos darbo reglamento projektui.

3. Pritarti Mindaugo Liutvinsko, kaip Fondo tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūrai.

4. Pritarti Fondo tarybos posėdžio organizavimui 2022 m. rugpjūčio 30 d. į darbotvarkę įtraukiant Fondo lėšų naudojimo skirstymo klausimą.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.