ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Aktualu įgyvendinantiems ES investicijų projektus

2021 m. vasario 2 d.
Aktualu įgyvendinantiems ES investicijų projektus

CPVA prižiūrimų ES investicijų projektų vykdytojai šiomis dienomis sulaukia jų projektus prižiūrinčios komandos laiškų, informuojančių apie besikeičiančią pirkimų vertinimo praktiką.

Dėl Valstybės kontrolės (VK) pateiktų pastebėjimų, kad projektų pirkimų patikros metu neįsitikiname ar perkančiosios organizacijos laikosi privalomų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ir Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) reikalavimų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencija, turėjome skubiai praplėsti pirkimo vertinimo patikros elementus.

Nuo šiol atlikto pirkimo įvertinimo metu papildomai tikrinsime už pirkimą atsakingų asmenų (pirkimo komisijos narių, asmenų, paskirtų atlikti pirkimą ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių) viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, pasirašytas nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šiol visiems pirkimams, kurie teikiami patikrai, turi būti įkelti visi minimi dokumentai.

Kodėl tai svarbu?

Su pateiktu VK pastebėjimu dėl pirkimo dokumentų tikrinimo apimties didinimo turėjome sutikti, kadangi neužtikrinant viešųjų ir privačių konfliktų prevencijos, galimos pasekmės –  100 proc. finansinė korekcija, jeigu buvo nustatytas neatskleistas arba netinkamai sumažintas interesų konfliktas pagal Direktyvos 2014/24/ES 24 str. (arba Direktyvos 2014/23/ES 35 str. ar Direktyvos 2014/25/ES 42 str.), bet susijusiam konkurso dalyviui pavyko užsitikrinti atitinkamą sutartį. Taip pat 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir  Tarybos direktyvos 2014/24/ES „Dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB“ 24 str. aiškiai nurodo, kad „Valstybės narės užtikrina, kad perkančiosios organizacijos imtųsi tinkamų priemonių, kad būtų veiksmingai užkertamas kelias interesų konfliktams, kylantiems vykdant pirkimo procedūras, ir kad jie būtų veiksmingai nustatomi ir šalinami, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo bei užtikrinti visų ekonominės veiklos vykdytojų lygiateisiškumą.

Vadovaujantis projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (PAFT) 407 p.  apmokant išlaidas negali būti pažeisti šiose Taisyklėse nurodytų ES teisės aktų reikalavimai, taip pat valstybės pagalbos reglamentų, schemų ar ad hoc sprendimų, viešųjų pirkimų, aplinkos apsaugos ir taikytinų horizontaliųjų principų reikalavimai. 408 p.  Išlaidos turi atitikti šiose Taisyklėse, projektų finansavimo sąlygų apraše ir kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.