Sporto rėmimo fondas

Aktualu rengiant paraiškas: esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontas

2020 m. vasario 17 d.
Aktualu rengiant paraiškas: esamų sporto bazių plėtra

Apie tikslines projektų grupes

Iki šių metų kovo 2 dienos priimame paraiškas sporto projektams, skirtiems esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansuoti.

Atkreipiame dėmesį, kad neretai projektuose nurodytos tikslinės grupės neatitinka kvietimo tikslinių grupių.   

Šio kvietimo tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Projektai turi prisidėti prie nuolatinio ir reguliaraus visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo, didinti sporto bazių prieinamumą, gerinti įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fizinio aktyvumo sąlygas ir didinti organizuotai sportuojančių asmenų skaičių.  

Todėl kvietimo tikslinė grupė – fiziškai aktyvi visuomenė, o pagal prioritetus tikslinės grupės yra: neįgalieji, vietos bendruomenė, vaikai ir (arba) jaunimas (iki 29 metų), reguliariai sportuojantys asmenys.  

Planuojamoje atnaujinti sporto bazėje gali sportuoti aukšto meistriškumo sportininkai ar bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programų dalyviai, tačiau šio kvietimo projektai negali būti skirti minėtų tikslinių grupių poreikiams. Taip pat paraiškoje suplanuoti pasiekti rodikliai (sportuojančių asmenų padidėjimas) neturėtų apimti asmenų, neatitinkančių kvietimo tikslinių grupių.

Pavyzdžiui, paraiškoje neturėtų būti tokių argumentų: „Pamokų metu mokiniai sportuoja higienos normų neatitinkančioje sporto salėje“ arba „Rugsėjo mėnesį planuojamų organizuoti tarptautinių varžybų metu, norima užtikrinti, kad sportininkai treniruotųsi tarptautinius standartus atitinkančioje sporto salėje.“

Jei projekto tikslinė grupė yra pamokų metu sportuojantys mokiniai, tuomet tai yra bendrasis ugdymas ir netinkama tikslinė grupė. Bet tie patys mokiniai, sportuojantys salėje po pamokų, atitinka kvietimo tikslus.  

Sportininkai (aukštasis meistriškumas) ir tarptautinės varžybos taip pat yra susijusios su aukštuoju meistriškumu, pavieniais renginiais, o ne su reguliariu visuomenės fiziniu aktyvumu.

Apie sporto bazių nuosavybę

Kitas svarbus aspektas, rengiant projektus ir teikiant paraiškas – sporto bazių nuosavybės arba teisėto jų naudojimo klausimas.

Sporto rėmimo fondo lėšomis gali būti tvarkomi, remontuojami, rekonstruojami tik tie objektai, kurie pareiškėjui priklauso nuosavybės teise arba yra perduoti valdyti patikėjimo, nuomos ar panaudos pagrindais.

Pagal šią nuostatą tinkamais pareiškėjais gali būti turto savininkai, gavę turtą patikėjimo teise bei  asmenys, kuriems turtas perduotas pagal nuomą arba panaudą. Šios teisės turi būti įgytos iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, o ketinama remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ir (arba) rekonstruoti sporto bazė pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise arba turi būti perduota valdyti patikėjimo, panaudos arba nuomos pagrindais ne trumpesniam kaip 3 metų terminui po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

Papildomas reikalavimas taikomas nuomos ir panaudos sutartims. Jose turi būti aptarta sąlyga, kad šalys negali nutraukti sutarties prieš terminą, išskyrus atvejį, kai panaudos davėjas ar nuomotojas nusprendžia nuosavybėn perleisti sklypą ir (ar) pastatą, ir (ar) patalpas panaudos gavėjui ar nuomininkui.

Gauname klausimų, kas turėtų būti pareiškėju, kai sporto bazė išnuomota trečiajam asmeniui (savininkas ar nuomininkas). Šiais atvejais pareiškėju gali būti tiek turto savininkas (jei nuomos sutartyje nenumatyti apribojimai pvz., remontuoti turtą), tiek turto nuomininkas. Siekiant užtikrinti geresnį atitikimą nustatytiems paraiškų vertinimo kriterijams (pvz., nuomininkas užtikrins nuosavą įnašą), turto savininkas ir nuomininkas gali būti partneriais. Jei paraišką teikia turto savininkas, nuomininkas joje gali būti  nurodytas kaip partneris, o jei paraišką teikia nuomininkas, partneriu taip pat gali būti turto savininkas.

Dažnai paraiškas dėl savivaldybių turto teikia savivaldybių administracijos. Šiais atvejais svarbu, kad savivaldybės tarybos priimtame dokumente (pvz., tarybos patvirtintuose savivaldybės administracijos nuostatuose, tarybos sprendime nustatyta, kad savivaldybės turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir juo disponuoja savivaldybės administracija) būtų numatyta, kad savivaldybės administracijai pavesta organizuoti ir kontroliuoti savivaldybės turto valdymą ir naudojimą.

Kvietimo teikti paraiškas informacija ir aktualūs dokumentai – https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k28

Konsultacijas kvietimo sąlygų klausimais telefonu ir elektroniniu paštu teikia:

Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Rima Liškutė tel. 8 5 263 97 58 ir el. p. projektų vadovės Kristina Dūdaitė, el. p. ,  8 5 251 4406 ir Rasa Lukoševičiūtė, el. p.  tel. 8 5 255 3306.

 

 

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.