EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Bausmių vykdymo sistemos pertvarkai Lietuvoje norvegai skyrė daugiau nei 20 mln. eurų

2022 m. rugpjūčio 12 d.
Bausmių vykdymo sistemos pertvarkai Lietuvoje norvegai skyrė daugiau nei 20 mln. eurų

Bausmių vykdymo sistema Lietuvoje pertvarkoma Norvegijos pavyzdžiu, iš esmės keičiant personalo rengimo, mokymo, kompetencijų ugdymo praktiką ir nuteistųjų resocializaciją. Siekiama sukurti tokią personalo kompetencijų ugdymo sistemą, kuri užtikrintų sėkmingą nuteistųjų integravimąsi į visuomenę tiek bausmės atlikimo metu, tiek ir po jos.

Šį Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimui skirtą projektą įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Nuo 2020 m. rugpjūčio iki 2024 m. balandžio vykdomam bendram su Norvegijos partneriais projektui iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ skirta daugiau nei 20,5 mln. eurų. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Kaip pasakoja Kalėjimų departamento patarėjas Česlovas Jocius, projekto metu bus ne tik pertvarkyta Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo ugdymo sistema, pagerintas bendradarbiavimas tarp institucijų, bet ir sukurti nuteistųjų profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikyti užimtumo centrai, išvystytas nuteistųjų elektroninis stebėjimas. Visa tai reikšmingai prisidės prie kokybinių pokyčių šalies bausmių vykdymo sistemoje.

„Kuriamas testavimo įrankis, kuris leis įvertinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų psichologines žinias, komandinio darbo įgūdžius, atsparumą stresui, gebėjimą komunikuoti. Atsižvelgiant į testų informaciją, bus galima sudaryti individualius kvalifikacijos kėlimo planus, numatyti reikalingus mokymus. Taip pat atnaujinamos mokymo programos, didžiausią dėmesį skiriant pareigūnų dinaminio saugumo mokymų temai”, – sako Č. Jocius.

Anot jo, tinkama personalo kvalifikacija, kompetencija ir motyvacija yra sėkmės raktas, kuris leis bausmės atlikimą orientuoti į veiksmingesnę nuteistųjų resocializaciją, padidinti pareigūnų ir darbuotojų pasitenkinimą darbu bei pačios profesijos prestižą, o visoje bausmių vykdymo sistemoje sukurti darnią ir tvarią aplinką.

Kaip sukurti tokią aplinką, Lietuvos bausmių vykdymo sistemos darbuotojai mokosi iš kolegų norvegų, dalyvaudami jų mokymuose, vykdami į stažuotes Norvegijoje. Savo patirtimi su projekto partneriais iš Lietuvos – Kalėjimų departamento Mokymo centro, Vilniaus pataisos namų, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos, Marijampolės pataisos namų, Alytaus pataisos namų, Kauno tardymo izoliatoriaus ir Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnais dalinasi Norvegijos pataisų tarnybos universitetinės kolegijos, Innlandet ir Bredveito kalėjimų, Oslo pusiaukelės namų ir Oslo probacijos tarnybos specialistai.

Išskirtinė vieta projekte skiriama Nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) ir jų pagalbai bausmę atliekantiems asmenims. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp pataisos įstaigos, pusiaukelės namų, probacijos ir nevyriausybinių organizacijų, bus sukurtas bendradarbiavimo modelis, kuris užtikrins, kad nuteistasis kiekvienoje grandyje gautų sėkmingai integracijai į visuomenę reikalingas paslaugas.

NVO padės nuteistiesiems, atliekantiems bausmę pataisos įstaigoje ar pusiaukelės namuose, prisitaikyti prie socialinės aplinkos, gauti reikiamą informaciją ir priėjimą prie socialinės paramos sistemos, atkurti ir sustiprinti ryšius su artimaisiais bei giminaičiais, ugdyti nuteistųjų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, įgyti integracijai į darbo rinką reikalingus įgūdžius, t. y., sieks visapusiškai palengvinti nuteistųjų socialinę integraciją.

Artimiausiu metu Kalėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, įgyvendindamas šį projektą, rengiasi skelbti konkursą nuteistųjų resocializacijai skirtiems nevyriausybinių organizacijų projektams.

Apie programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“:
Įgyvendinant programą „Teisingumas ir vidaus reikalai“, Lietuvoje stiprinama teisinė valstybė. Įvairiomis programos priemonėmis didinamas Lietuvos teismų sistemos ir prokuratūros efektyvumas, tobulinama bausmių vykdymo sistema, stiprinamos teismų ir teisėsaugos institucijų kompetencijos ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas smurto artimoje aplinkoje ir lyties pagrindu srityje, tobulinami policijos gebėjimai kovoje su nusikalstamumu. Iš viso 2014-2021 m. programai skirta daugiau nei 40 mln. eurų. Programos operatorius – CPVA, programa įgyvendinama kartu su partneriais.

Dalintis

Kitos naujienos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.