Dokumentai

  • Išvalyti filtrus
Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo žemėlapis
ES fondų investicijos 2014-2020 m.
2024 m. gegužės 14 d.
Dokumentų: 1

Šiame dokumente pateikiamos rekomendacijos tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymui, kai, vykdant pirkimo sutartį, yra reikalingi atitinkamų sričių specialistai.

Instrukcija skirta projekto vykdytojams siekiantiems įsigyti medicininę įrangą taikant kainos ir kokybės vertinimo kriterijus
ES fondų investicijos 2014-2020 m.
2024 m. gegužės 14 d.
Dokumentų: 3

Šiuo dokumentu siekiama perkančiosioms organizacijoms parodyti, kaip turint konkretaus pirkimo objekto (šiuo atveju įrangos) techninę specifikaciją, galima sukurti ir nustatyti kokybės  kriterijus, siekiant išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taikant kainos ir kokybės vertinimo kriterijus, kaip tai nurodo Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio  1 dalies  1 punktas.

Dokumente, pagal pasirinktą techninę specifikaciją, pateikiami pavyzdiniai kokybės kriterijai ir galima tokių kriterijų įvertinimo tvarka, kai pirkimo objektas yra: Kanalų elektrokardiografas, Funkcinė lova (elektrinė, reanimacinė), Gyvybinių funkcijų monitorius.

Projektavimo paslaugų ir (ar) rangos darbų pirkimų kainos ir kokybės santykio pasiūlymo vertinimo kriterijų skaičiavimo įrankis
ES fondų investicijos 2014-2020 m.
2024 m. gegužės 14 d.
Dokumentų: 1

Šis įrankis  skirtas perkančiosioms organizacijoms padėti nustatyti tinkamus pasiūlymo vertinimo kriterijus bei palengvinti pasiūlymų įvertinimą pagal juos, siekiant išsirinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kai yra taikomas kainos ir kokybės pasiūlymų vertinimo kriterijus.

Centrinė projektų valdymo agentūra teikia pavyzdinius projektavimo paslaugų ir (ar) rangos darbų pirkimų kainos ir kokybės santykio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kurie galėtų turėti potencialią ekonominę naudą, ar padidina perkamo objekto  naudojimo efektyvumą, tačiau perkančioji organizacija kiekvieno viešojo pirkimo atveju turėtų įvertinti, kurie konkrečiai pasiūlymo vertinimo kriterijai jai yra svarbūs ir ar bus pasiekti konkretaus viešojo pirkimo tikslai. Taip pat Centrinė projektų valdymo agentūra skatina perkančiąsias organizacijas, įvertinus konkretaus siūlomo vertinimo kriterijaus naudą, svarbą, savo individualius poreikius bei konkretaus viešojo pirkimo objekto specifiką, atsakingai pasirinkti ir nusistatyti pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius.

Centrinė projektų valdymo agentūra atkreipia dėmesį, kad kai perkančioji organizacija siekia įsigyti tik statybos rangos darbus pagal iš anksto parengtą statinio techninį projektą ir planuojama pasirinkti ekonomiškai naudingiausio  pasiūlymo kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijų, ypatinga svarba ir dėmesys turėtų būti suteiktas numatomų pasiūlymų vertinimo kriterijų ir parengto statinio projekto sprendinių sąsajai. Techninis projektas – statinio projekto etapas, kuriame visi sprendiniai apibrėžiami pakankamai aiškiai, kad būtų įmanoma paskaičiuoti rangos darbų pasiūlymo kainą ir išsirinkti statinio statybos rangovą. Jeigu laimėjęs dalyvis pasiūlytų kitus (geresnius) projektinio sprendinio kokybės parametrus, nei nustatyta techniniame projekte, tai techninis projektas turėtų būti keičiamas. Perkančioji organizacija šiuo atveju turėtų planuoti tokio pakeitimo organizavimą (kas jį atliks ir koks tam bus skirtas laikas) arba, atsižvelgiant į dar būsimo rangos darbų viešojo pirkimo planuojamus nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijus, iš karto projektavimo paslaugų viešojo pirkimo metu numatyti užduotį techninio projekto rengėjui parengti projektinius sprendinius su plačia atitinkamų projektinių sprendinių kokybės parametrų pritaikymo galimybe. Kokie konkrečiai pasiūlymų vertinimo kriterijai galėtų būti taikomi  tam tikriems projektiniams sprendiniams, priklauso nuo projektuojamų darbų pobūdžio bei perkančiosios organizacijos siekiamo tikslo bei rezultato.

CPVA rekomendacijos statybos darbų pakeitimams: kaip tinkamai įforminti ir ką svarbu įvertinti?
ES fondų investicijos 2014-2020 m.
2024 m. gegužės 14 d.
Dokumentų: 2

Įsibėgėjus 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamiems projektams, daugumoje jų šiuo metu intensyviai vyksta statybos darbai ir CPVA vis dažniau tenka vertinti situacijas, kai atliekami statybos rangos sutartyje numatytų darbų pakeitimai (atsisakoma atskiro darbo ar mažinamos darbų apimtys, vieni darbai keičiami kitais arba įtraukiami papildomi darbai). Pastebime, kad dažnu atveju CPVA pateikiami ne visi pakeitimų dokumentai, pakeitimai nėra suderinti su visais statybos darbų proceso dalyviais, nepagrindžiamos pakeitimo poreikį sąlygojusios aplinkybės, neaišku, kaip nustatyta pakeitimų vertė ir kokiu Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. numatytu pagrindu atliekamas statybos rangos sutarties pakeitimas, todėl darbų pakeitimų vertinimas CPVA užtrunka.

Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti sklandesnį darbų pakeitimų ir su tuo susijusių išlaidų tinkamumo vertinimo procesą bei išvengti galimų pažeidimų, CPVA parengė rekomendacijas ką svarbu įvertinti projekto vykdytojui, prieš pritariant pakeitimui ir teikiant jį CPVA (1 schema) ir kaip tinkamai įforminti pakeitimą (2 schema). Pažymime, kad abejose schemose pateikiami žingsniai yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir visi jie turi būti vertinami kompleksiškai. Rekomenduojame schemas naudoti kaip metodinę pagalbą kilus darbų pakeitimų poreikiui.

Apie santykio (K) skaičiuoklę

Atliekant statybos rangos darbų keitimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį, būtina apskaičiuoti pakeitimo piniginę vertę. Apskaičiuojant atsisakomų, keičiamų ir/ar naujų papildomų darbų kainas yra taikomi VPT patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos būdai, jei kitaip nenumatyta sutartyje. Vienas iš būdų (žemiausias prioritetine tvarka) yra darbų pagrįstų tiesioginių ir netiesioginių išlaidų įvertinimas. Šiuo būdu vertinant statybos produktus ir įrenginius bei mechanizmus reikia naudoti pasiūlyme nurodytos kainos ir statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos santykį – jo reikšmę padauginant iš kainos, nustatytos pagal rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo numatytą kainą.

Siekiant padėti atlikti tokiu būdu apskaičiuoto pakeitimo kainos vertinimą ir kad toks apskaičiavimo vertinimas būtų kuo labiau visiems vienodai ir paprastai suprantamas, CPVA parengė šio santykio (K) skaičiuoklę atskiroje Excel failo lentelėje. Skaičiuoklė, kaip pagalbinis įrankis, turėtų pagelbėti paskaičiuojant kontrolinę sumą (esančia žaliuose laukeliuose) pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos algoritmą.

Skaičiuoklėje, vartotojų patogumui, didžioji dalis laukelių yra užrakinti (kad nenusimuštų formulės ir paaiškinantis tekstas), o duomenis įvesti reiktų tik į melsvoje ir pilkose zonose esančius laukelius. Skaičiuoklės darbas vertinant, ar keičiamų darbų išlaidos yra pagrįstos (lyginant rezultatą – kontrolinę sumą – su keičiamų darbų kainos paskaičiavimais), yra siejamas su pakeitimo įforminimo nuostatomis, kad (i) jeigu susitariama dėl daugiau kaip vieno pakeitimo, kiekvienas pakeitimas (išreikštas pakeistu projekto sprendiniu) su savo verte turi būti įkainotas atskirai, ir (ii) naudojamų sąmatų forma – lokalinė sąmata su priskaitymais vienetiniam įkainiui.

Rekomenduojame santykio (K) skaičiuoklę naudoti kaip metodinę pagalbą kilus darbų pakeitimų poreikiui ir vertinant keičiamų darbų kainos apskaičiavimo pagrįstumą.

Pirkimų priežiūra
ES fondų investicijos 2014-2020 m.
2024 m. gegužės 9 d.
Dokumentų: 2
Susitarimai su Europos Komisija
Naujos kartos Lietuva
2024 m. gegužės 3 d.
Dokumentų: 2
EGADP reglamentas
Naujos kartos Lietuva
2024 m. gegužės 3 d.
Dokumentų: 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.