Vykdytos programos

JESSICA programa

JESSICA (Jungtinė Europos parama tvarioms investicijoms miestuose, angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) yra Europos Komisijos iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB) ir Europos plėtros banko taryba. EIB yra Kontroliuojančio fondo, per kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgyvendina JESSICA iniciatyvą, valdytojas.

JESSICA programos tikslas – finansų inžinerijos instrumentais teikti paramą tvarios miestų plėtros ir atnaujinimo projektams.

Europos investicijų banko sprendimu 2013 m. liepos 18 d. sudaryta Sąlyginės paskolos sutartis studentų bendrabučių renovacijai Lietuvoje ir 2013 m. rugpjūčio 19 d. Sąlyginės paskolos sutartis dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) tarp Europos investicijų banko, Centrinės projektų valdymo agentūros ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA). Pagal šias Sutartis Centrinė projektų valdymo agentūra ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra, veikiančios kartu ir atskirai, įgijo Finansų tarpininko statusą, siekiant įgyvendinti JESSICA programos Kontroliuojančiojo fondo lėšomis finansuojamus projektus dėl studentų bendrabučių ir daugiabučių namų renovacijos Lietuvoje.

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra – tai 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta finansų įstaiga, kurios tikslas – teikti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines priemones, skirtas investicijoms į viešojo sektoriaus infrastruktūros ir viešųjų paslaugų modernizavimą.

Institucijos, dalyvaujančios JESSICA programos įgyvendinime:

  • Europos investicijų bankas – Kontroliuojančio fondo, per kurį LR Vyriausybė įgyvendina JESSICA iniciatyvą, valdytojas.
  • UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra įgyvendina bei administruoja finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui.
  • VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra užtikrina paraiškų paskoloms gauti vertinimo, investicijų planų rengimo, viešųjų pirkimų dokumentų priežiūros, projektų įgyvendinimo stebėjimo ir kt. procesų sklandų vykdymą.
  • LR švietimo ir mokslo ministerija tvirtina Aukštųjų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą.
  • Lietuvos Respublikos aukštosios ir profesinio mokymo įstaigos – projektų, finansuojamų JESSICA programos Kontroliuojančiojo fondo lėšomis, vykdytojai.
  • LR aplinkos ministerija koordinuoja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą.
  • VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra įgyvendina Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.
  • Savivaldybės – rengia bei tvirtina Savivaldybės energinio efektyvumo didinimo atrinktuose daugiabučiuose pastatuose programą (toliau – Programa), skiria Programos įgyvendinimo administratorių. Programos įgyvendinimo administratoriumi gali būti paskirtas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojas, specialiai šiam tikslui savivaldybės įsteigta ne pelno siekianti viešoji įstaiga ar kitas, konkurso tvarka atrinktas reikiamas kompetencijas turintis administratorius.

Taip pat CPVA dalyvavo Energijos vartojimo efektyvumo didnimo programos įgyvendinimo veiklose.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.